Miljöarbete på SLU Aqua

Senast ändrad: 03 juni 2024

SLU Aqua är, liksom hela SLU, miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

SLU och SLU Aqua påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning och resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

Läs mer om SLU:s miljöarbete

Så här arbetar vi

SLU Aqua arbetar systematiskt och miljömedvetet. Vi arbetar löpande med att minska institutionens negativa miljöpåverkan genom att sätta upp miljömål och genomföra miljöförbättrande åtgärder. Arbetet drivs av medarbetare, miljösamordnare, miljörepresentanter och SLU Aquas ledning.

Nyhetsbrev och information från miljögruppen på SLU Aqua

Nyhetsbrev

Presentationer

SLU:s Miljöhandbok

SLU har från och med 2021 ett gemensamt miljöcertifikat. Det betyder att en stor del av dokumentation och processer är SLU-gemensamma.

I SLU:s miljöhandbok finns alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter.

 

SLU Aquas verksamhetsspecifika rutiner

SLU Aqua har några rutiner som kompletterar SLU-gemensamma dokument i miljöhandboken, våra verksamhetsspcifika rutiner hittar du här 

SLU Aquas kompletterade miljömål

Utöver SLU:s miljömål har SLU Aqua egna, lokala miljömål, som formuleras av institutionsledningen i samråd med miljösamordnare och miljörepresentanter.

Miljömål för tjänsteresor

 • Miljömål, för utrikes flygresor: Utsläpp av CO2-ekvivalenter från utrikes flyg ska minska med 10% från 2019 till 2023.
  2023: Ej uppnått (En ökning (2019 jmf 2023) har skett med 19% per HÅA).

Miljömål miljöanalys

 • Alla publikationer inom institutionens Foma verksamhet ska registreras i SLUPub och antalet vetenskapliga publikationer ska öka med 1 % per år (start med 2017 års data).
  2023: ej utvärderat.

Miljömål utbildning

 • Grundutbildning: årligen examinera minst 10 examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå.
  2023: Mål uppnått (10 studenter).

 • Grundutbildning: Ha minst 15 registrerade studenter på var och en av våra kurser.
  2023: Ej uppnått (48, 12, 5 studenter på respektive kurs).

 • Forskarutbildning: Institutionen ska i snitt utexaminera 3 doktorander årligen, från år 2019 till och med år 2025.
  Utvärderas 2025.

Miljömål inom kommunikation

 • Årligen producera i genomsnitt 55 mediaklipp per månad, fr.o.m. 2019. 
  2023: antal mediaklipp ej redovisade av kommunikationsenheten.    

SLU Aquas miljömål som löpt ut 2020

Miljömål inrikes flyg:

Koldioxidutsläpp från inrikes resande med flyg ska minska med 10 % och helårsanställd till 2020, jämfört med 2016.
2019 har använts som slutår, med anledning av Corona 
Målet är uppnått, minskningen 2016-2019 är 86%

Miljömål IT-resor:

Öka användandet av videokonferenser med 10 % till 2020, jämfört med 2016.
Aktuella siffror finns ej, men 2016-2018 var ökningen 267%.
Målet är uppnått.

Miljömål Energiförbrukning:

Energiförbrukningen ska minska med minst 2 % per kvadratmeter och anställd till 2020, jämfört med 2015.
Målet är uppnått, Aqua har minskat förbrukningen med 31%

Miljömål Pappersförbrukning:

Minska pappersförbrukningen med 10 % per anställd till och med 2020 utifrån 2017 års nivå.
En minskning med 24% (2016-2018), därefter är statistiken inte jämförbar

Anmäl avvikelser och förbättringsförslag

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizenstein@slu.se, 010-478 42 40