Miljöarbete på SLU Aqua

Senast ändrad: 08 juni 2021

Institutionen för akvatiska resurser är, liksom hela SLU, miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

Information om SLU:s miljöarbete hittar du här.

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.

Institutionen för akvatiska resurser arbetar systematiskt och miljömedvetet. Vi arbetar löpande med att minska institutionens negativa miljöpåverkan genom att sätta upp miljömål och genomföra miljöförbättrande åtgärder. Arbetet bedrivs av medarbetare, miljösamordnare, miljörepresentanter och Aquas ledning.

SLU:s Miljöhandbok

SLU har från och med 2021 ett gemensamt miljöcertifikat. Det betyder att en stor del av dokumentation och processer är SLU-gemensamma.

I SLU:s miljöhandbok finns alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter.

 

SLU Aquas verksamhetsspecifika rutiner

SLU Aqua har några rutiner som kompletterar SLU-gemensamma dokument i miljöhandboken, våra verksamhetsspcifika rutiner hittar du här 

SLU Aquas kompletterade miljömål

Utöver SLUs miljömål har SLU Aqua egna, lokala miljömål, som formuleras av institutionsledningen i samråd med miljösamordnare och miljörepresentanter.

SLU Aquas miljömål för tjänsteresor

  • Miljömål, för utrikes flygresor: Utsläpp av CO2-ekvivalenter från utrikes flyg ska minska med 10% från 2019 till 2023

SLU Aquas miljömål inom Foma och utbildning

  • Öka mängden publikationer från SLU Aquas Foma-verksamhet. Alla publikationer inom institutionens Foma verksamhet ska registreras i SLU Pub och antalet vetenskapliga publikationer ska öka med 1 % per år (start med 2017 års data)

  • Årligen examinera minst 10 examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå.

  • Ha minst 15 registrerade studenter på var och en av våra kurser.

  • Institutionen ska i snitt utexaminera 3 doktorander årligen, från år 2019 till och med år 2025.

SLU Aquas miljömål som löpt ut 2020:

Miljömål inrikes flyg:
Koldioxidutsläpp från inrikes resande med flyg ska minska med 10 % och helårsanställd till 2020, jämfört med 2016.
2019 har använts som slutår, med anledning av Corona 
Målet är uppnått, minskningen 2016-2019 är 86%

Miljömål IT-resor: 
Öka användandet av videokonferenser med 10 % till 2020, jämfört med 2016.
Aktuella siffror finns ej, men 2016-2018 var ökningen 267%.
Målet är uppnått.

Miljömål Energiförbrukning:
Energiförbrukningen ska minska med minst 2 % per kvadratmeter och anställd till 2020, jämfört med 2015.
Målet utvärderas

Miljömål Pappersförbrukning:
Minska pappersförbrukningen med 10 % per anställd till och med 2020 utifrån 2017 års nivå.
Målet utvärderas.

Nyhetsbrev och information från miljögruppen på SLU Aqua

Anmäl avvikelser och förbättringsförslag

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizeinstein@slu.se, 010-478 42 40

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se