SLU-nyhet

Har du kunskap om främmande arter?

Publicerad: 20 maj 2024
Brunaktig fisk med transparenta fenor simmar nära bottnen. Foto

SLU Artdatabanken har återigen fått i uppdrag att riskklassificera främmande arter på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Under 2023 har ett 10-tal experter riskklassificerat akvatiska främmande arter och under 2024 kommer vi även riskklassificera landlevande arter.

Nu finns möjlighet att ta del av metoden och de underlag som använts för arbetet med riskklassificering av främmande arter. Det finns även möjlighet att bidra med ytterligare kunskap om de akvatiska arter som har klassificerats fram till nu (under hösten kommer det att finnas möjlighet att bidra med kunskap kring terrestra arter).

Du kan bidra med kunskap kring akvatiska arter till och med den 2 juni. Nytillkommen kunskap kan komma att användas för att justera utfall av riskklassificeringen.

Slutgiltigt utfall planeras att presenteras av SLU Artdatabanken i slutet av 2024.

Arter som har klassificerats har systematiskt sorterats från relevanta internationella listor, via ett tidigare steg i verktyget kallat ”screening”. Informationen i screeningen är inte tillgänglig men om du vill veta vilka arter som screenats kan du få artlistorna i excelformat.

Läs mer om hur du kan bidra här