SLU-nyhet

SLU med i stort europeiskt fågelprojekt

Publicerad: 22 maj 2023
Fågelmamma som simmar med många ungar.

Ett nytt EU-projekt ska utvärdera förändringar i fördelning och förekomst av fåglar i Västeuropa och utveckla nya verktyg för att uppnå nya globala mål för biologisk mångfald. SLU är ett av de universitet som är med i projektet. Det har en budget på 1,6 miljoner euro.

Vilka brister finns i nuvarande områdesskydd på land och i havet för att framgångsrikt bevara fåglar och deras viktiga livsmiljöer? Hur klarar detta skydd av effekter av kommande miljöförändringar? Det är två frågor som projektet SPEAR (Scenarios for Protecting European Avian Redistributions) ska försöka svara på.

Projektet ska ta fram riktlinjer för framtida förvaltare av skyddade områden för att via bevarandeåtgärder mildra troliga negativa effekter av klimatförändringar på fåglar.

SPEAR kommer också att fokusera på jaktbara sjöfåglar och det regelverk som behövs för att säkerställa en hållbar jakt när klimatet förändras och fåglarna byter häcknings och övervintringsområden. Sist, men inte minst, ska SPEAR utvärdera de mångfacetterade fördelarna med att skapa och återställda våtmarker för biologisk mångfald, inklusive deras värde för friluftsliv för att utforma riktlinjer för ett framgångsrikt framtida återställande av multifunktionella våtmarker.

SLU-forskarna fokuserar på våtmarkerna

Från SLU och institutionen för ekologi deltar professor Tomas Pärt och postdoktor Ineta Kačergytė. De ska tillsammans med andra forskare i projektet, fokusera på lokal våtmarksförvaltning och dess betydelse för bevarande av fåglar, men också annan biologisk mångfald och ekosystemtjänster som är förknippade med våtmarker.

För det första kommer de att undersöka hur länge positiva effekter av restaureringsåtgärder förväntas hålla och när en förnyad restaurering behövs för att upprätthålla hög biologisk mångfald i våra slättsjöar. För det andra kommer de att undersöka vilka artgrupper som gynnas av anlagda våtmarker för biologisk mångfald. De kommer därför att samla in data på fåglar, amfibier, fisk, insekter och andra ryggradslösa samt vattenväxter. Vidare undersöks även andra ekosystemtjänster som skapade våtmarker kan bidra med, till exempel näringsretention, vattenrening, minskad produktion av växthusgaser samt rekreationsvärde. En bärande fråga är om det finns synergier eller avvägningar mellan biologiska värden och andra värden.

Följ projektet

Webbplats för SPEAR

twitter @SPEAR_biodiv

Fakta:

Fakta SPEAR

Den 10-11 maj hölls ett uppstartsmöte för ett nytt internationellt europeiskt projekt för fågelbevarande, som arrangerades av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, Norge. De två målen med det samarbetsprojekt som kallas SPEAR ("Scenarios for Protecting European Avian Redistributions") är att utvärdera förändringar i fågelförekomst och fördelning i Europa samt att utveckla förbättrade politiska verktyg för att uppnå de nya målen för global biologisk mångfald som fastställts av Europeiska kommissionen och Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework under FN:s konvention om biologisk mångfald. SPEAR är ett 1,6 miljoner euro projekt finansierat av EU Biodiversa+ genom BiodivProtect-utlysningen.

SPEAR-teamet består av ett internationellt konsortium av forskare från åtta forskningsinstitutioner i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Spanien samt sex bevarandegrupper, inklusive sekretariaten för konventionen om flyttfåglar och avtalet om flyttfåglar i Afrika-Eurasien - båda anslutna till Förenta nationernas miljöprogram, Wetlands International, BirdLife Europe, Dansk Jägareförbund och det europeiska nätverket för markbevarande (Eurosite). På uppstartsmötet fastställde deltagarna prioriteringar och planerade forskningsaktiviteter för det 3-åriga projektet (2023-2025). Samarbetet mellan forskare och bevarandepartners kommer att säkerställa en stark kunskapsbas som kommer att informera politiska processer som är mycket nödvändiga för effektiv bevarande av biologisk mångfald i Europa.