SLU-nyhet

Nu är den här: Rapport från Vallkonferens 2023

Publicerad: 15 mars 2023

Den 7–8 februari hölls för fjärde gången en konferens om vall och bete på Ultuna. Nu kan du ladda ner rapporten från konferensen och ta del av nyheterna som forskare och andra presenterade.

Vallkonferensen är en myllrande mötesplats som i år lockade ett rekordstort deltagande, 331 personer.

Nu finns rapporten från Vallkonferens 2023 tillgänglig för nedladdning.

Konferensen anordnas av SLU i samarbete med Växa, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket och Hushållningssällskapet.

Ett viktigt syfte är mötet mellan olika yrkeskategorier med intresse för vall, såsom utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, naturbrukslärare, forskare, studenter och produktförsäljare.

Vid konferensen ges möjlighet att hämta in kunskap och få en gemensam förståelse för vilka krav som ställs, både i odling och utfodring, för att vi optimalt ska kunna utnyttja den resurs som vallen utgör.

Nya resultat presenterades inom bland annat följande ämnen:

 • Idisslarna är viktiga för ekosystemet – kolinlagring, vallen i växtföljden, biodiversitet
 • Utmaningar för vall och bete i nya CAP
 • Gödslingsstrategier när priserna stiger
 • Ny teknik för att följa kvaliteten i den växande vallen
 • Insådd av vallbaljväxter på hösten
 • Drönare på bete
 • Näringsrikt bete med vårsådd höstråg
 • Hållbara vallbaljväxter
 • Bevattning av vall
 • Fodervärde i olika gräsarter
 • Bioraffinering, proteinfraktioner, biogasproduktion

Konferensen avslutades med en diskussion om hur den nya prisbilden på både intäkts- och kostnadssidan påverkar vallens plats i foderstaten. Två lantbrukare med lite olika infallsvinklar diskuterade hur de hanterar den nya situationen.

Organisationskommittén genom

Nilla Nilsdotter-Linde, inst. för växtproduktionsekologi, SLU Uppsala

Hans Lindberg, Växa

Gun Bernes, inst. för husdjurens utfodring och vård, SLU Umeå

Fakta:

Vallkonferens 2023 i siffror

331 deltagare varav 17 från övriga nordiska länder

32 studenter

20 utställare och sponsorer

32 talare

27 posterhållare