SLU-nyhet

Integration av UDS och VH

Publicerad: 20 juni 2022

Under hösten ska förutsättningarna undersökas. Förändringen ska vara genomförd senast 1 januari 2024.

Den 13 maj 2022 fick Marianne Grauers (t.f. universitetsdjursjukhusdirektör) i uppdrag av rektor att leda en verksamhetsförändring vid SLU Universitetssjukhuset (UDS). Syftet med verksamhetsförändringen är att stärka integrationen mellan djursjukvård, forskning och utbildning inom kliniska ämnen, förstärka den strategiska kompetensförsörjningen på lång och kort sikt, samt förbättra arbetsmiljön och ekonomin. Sedan beslutet fattades har intervjuer genomförts med medarbetare vid UDS och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH), samt personer tillhörande SLU:s ledning och verksamhetsstöd.

Tillsammansprojektet

Tillsammansprojektet lanserades i januari 2020 med utgångspunkten att inom befintliga strukturer och mandat förstärka och förbättra samarbetet mellan VH och UDS. Syftet var att för ett antal centrala frågor ta fram och befästa ett gemensamt överenskommet arbetssätt.

Projektet har gett resultat och effekter som är väsentliga för samarbetet mellan VH och UDS och den framtida utvecklingen. Den nuvarande strukturen innebär ett antal utmaningar som återstår att hantera, bland annat problematiken med två huvudmän och att den åtskilda strukturen bygger olika kulturer och syn på uppdrag. Inom kort presenteras projektets slutrapport.

Inriktningsbeslut

Den samlade slutsatsen av de utredningar, projekt och intervjuer som gjorts är att målbilden med förändringsarbetet bör vara en integration av verksamheterna vid UDS och VH. Detta skulle medföra att ansvar och delegation för UDS flyttas från rektor till dekanen vid VH. T.f. universitetsdjursjukhusdirektör fortsätter sitt uppdrag enligt tidigare fattat beslut men med inriktning mot en integrering, i nära samarbete med VH:s dekan.

Rektors ledningsråd kommer under hösten att diskutera och föreslå beslut för hur de historiska underskotten bokförda på UDS ska hanteras i framtida anslagsfördelningar. UDS verksamhet ska anpassas till universitetets behov inom utbildning och forskning med tydliga finansiella grundförutsättningar. Även om det finns många beröringspunkter med projektet för utökning av veterinär- och djursjukskötarprogrammen ska de ekonomiskt hållas isär.

Organisationsförändringen kommer att utföras i form av ett projekt. En styrgrupp kommer att tillsättas bestående av rektor, VH:s dekan, t.f. universitetsdjursjukhusdirektören, personaldirektören och planeringschefen. En projektledare kommer att utses som får i uppdrag att bilda en projektgrupp där en ekonom ingår.

Ett projektdirektiv ska nu utformas och under hösten genomförs en risk- och konsekvensanalys, som genomförs tillsammans med medarbetarna. Därefter presenterar styrgruppen ett förslag på ny organisation samt en åtgärdsplan. I januari 2023 ska den nya organisationen fastställas av rektor, med införande senast från och med 1 januari 2024. Förändringarna planeras och implementeras successivt. Jourverksamheten på UDS kommer att fortgå, det är en grundförutsättning för att vi ska behålla ackrediteringen för veterinärutbildningen.

Rektor kommer att fatta det formella beslutet kring inriktning den 27 juni 2022.


Kontaktinformation