SLU-nyhet

Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Publicerad: 07 december 2022
Foto på Øystein Evensen

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en så kallad KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och vild fisk under ytterligare några år. Sin ordinarie tjänst har Øystein Evensen vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Professor Øystein Evensen har under de senaste 30 åren bedrivit och koordinerat forskning om virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos odlad fisk. Han har sin huvudsakliga anställning vid NMBU, men som gästprofessor vid SLU är han verksam vid institutionen för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap. Innehavare av Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens så kallade Wallenbergprofessurer ska tillbringa ett läsår sammanlagt vid värdinstitutionen, men tiden kan fördelas över flera år. SLU:s nya anställningsbeslut gäller tillsvidare, dock längst till och med 31 augusti 2025.

Genom KSLA-Wallenbergprofessuren blir det möjligt att koppla samman SLU:s veterinära verksamhet kring landlevande djur med Norges världsledande kapacitet när det gäller fisk. Förutom att SLU får tillgång till NMBU:s kompetens inom detta område kommer utvecklingen av fiskmedicin på SLU att stimuleras.

Arbetet kommer också att vara av direkt intresse även för sportfiskeorganisationer runt om i Sverige och för frivilligorganisationer som arbetar för att återställa vandringsvägar för lekande fisk i vattendrag där t.ex. vattenkraftverk hindrar fiskens vandring.

Syftet med Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens så kallade Wallenbergprofessurer är att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till svenska lärosäten. De ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk.

Denna artikel bygger på ett pressmeddelande från Kungl. Skogs och Lantbruksakademien: (2022-06-30)

Se även https://www.ksla.se/om-ksla/projekt/wallenbergprofessurerna/

Fakta:

Fiskodling – en bransch med stor potential

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förutspår en 50-procentig ökning av konsumtionen av mat med akvatiskt ursprung till 2050. Kommersiellt fiske ger cirka 100 miljoner ton årligen, men bestånden är redan kraftigt exploaterade. Fiskodling har stor potential, men måste vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar, och bedrivas med så liten påverkan på vilda fiskbestånd som möjligt.

Svensk fiskodling har god tillväxtpotential, och baseras idag till största delen på regnbåge. I Sverige sker mer än 95 procent av fiskodlingen i öppna nätkassar i vattenkraftsdammar. Dessa system är klimatsmarta och kännetecknas av god välfärd med låg djurtäthet i naturlig miljö. Nackdelen är att de öppna nätkassarna står i direkt kontakt med det omgivande ekosystemet.

Öppnandet av historiska vandringsleder sätter fiskhälsa på agendan 

Idag finns planer på att återigen göra det möjligt för fisk att vandra upp till kraftverksdammar som under nästan hundra år har varit avskurna från havet, som är ursprunget till nästan alla kända sjukdomar hos fisk. Öppnandet av historiska vandringsvägar leder dock till ökade kontakter mellan vild och odlad fisk, och därmed till ökade risker för spridning av fisksjukdomar i områden som under mycket lång tid har varit isolerade från havets patogener (smittämnen). I detta sammanhang är den låga kunskapen i Sverige om överföring av sjukdomar, och därigenom om effektiva motåtgärder, en utmaning.