SLU-nyhet

Ny datahanteringspolicy: Ett steg mot öppen vetenskap

Publicerad: 09 november 2022

Data från forskning och miljöanalys ska göras tillgängliga så öppet som möjligt. Det slås fast i ny policy, som också ska hjälpa SLU:s medarbetare att hantera data enligt god forskningssed samt att följa lagstiftning rörande data från forskning och miljöanalys.

På rektors beslutsmöte 21 september antogs Policy för hantering och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata vid SLU. Bakgrunden till införande av en ny policy är bland annat SLU:s mål om att vetenskapliga resultat och data blir kända och nyttjas i samhället, samt nationella mål om att forskningsdata ska finnas öppet tillgängliga när det är möjligt.

– Digitalisering, öppen vetenskap och öppna data är en del av SLU:s strategi för 2021–2025. Införandet av en datahanteringspolicy är en viktig del i det arbetet och i SLU:s förflyttning mot öppen vetenskap, säger Linda Vidlund, överbibliotekarie vid SLU-biblioteket.

Enligt den nya policyn ska data från SLU:s forskning och miljöanalys vara så öppet tillgängliga som möjligt, med så få restriktioner som möjligt. Kravet gäller från och med policyns införande, och alltså inte retroaktivt för data insamlade innan september 2022.

SLU stöder FAIR-principerna

Policyn förkunnar också att SLU stöder FAIR-principerna, som innebär att data ska vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), kompatibla (Interoperable) och återanvändningsbara (Reusable).

Policyn är ett stöd för medarbetare

Policyn beskriver principer för god datahantering vid SLU, bland annat rörande datahanteringsplaner, lagring, informationssäkerhet, tillgängliggörande och arkivering.

De flesta kraven i policyn är inte nya, utan kommer från lagar och redan gällande policyer. Datahanteringspolicyn ska vara ett stöd för medarbetare som hanterar data från forskning och miljöanalys genom att klargöra hur de ska agera för att följa svensk lagstiftning och krav från finansiärer.

Datahanteringsplaner obligatoriska

Ett krav i policyn som är nytt är att alla nya projekt inom forskning och miljöanalys ska upprätta en datahanteringsplan. SLU erbjuder både support och verktyg för forskare och miljöanalytiker som skriver datahanteringsplaner.

Support

Policyn specificerar det ansvar som bland annat projektledare och prefekter har, men säger också att SLU har ansvar för att utveckla nödvändig e-infrastruktur och lämpliga stödfunktioner för god datahantering, samt att erbjuda utbildning och rådgivning i frågor om hantering, dokumentation, lagring, arkivering och tillgängliggörande av data.

Avdelningen Data Management Support vid SLU-biblioteket ger stöd åt alla SLU:are i frågor som rör hantering av data från forskning och miljöanalys, inklusive publicering, lagring och datahanteringsplaner. Dessutom inrättade rektor tidigare i år ett utvecklingsprogram som har som mål skapa fysiska, organisatoriska och kulturella förutsättningar för att SLU:s forsknings- och miljödata ska kunna bedömas och tillgängliggöras enligt FAIR-principerna.

Läs policyn

Relaterade sidor: