SLU-nyhet

Förslag till nya bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag

Publicerad: 01 december 2021
Åker, vattendrag och skog i bakgrunden. Foto.

För bedömningen av näringspåverkan beräknas referensvärden för totalfosfor för varje vattenförekomst som har mätdata. Med det nya förslaget tas bättre hänsyn till att jordbruksmarken har högre naturligt läckage av näringsämnen än andra markslag.

Statusklassningen av näringsämnen inom vattenförvaltningen har stor betydelse som stöd för klassning med biologiska data och för att sätta miljökvalitetsnormer för totalfosfor.

Till skillnad mot de nuvarande bedömningsgrunderna för fosfor tas med det nya förslaget hänsyn till att sjöar i jordbrukslandskapet har högre naturlig bakgrundshalt och för vattendragen tas den hänsynen på ett mer genomarbetat sätt än tidigare.

Förslaget utgörs av regressionsmodeller med uppmätt kemi och omgivningsfaktorer som indata . Det är harmoniserat med beräkningarna inom PLC6.5 som använts i rapporteringen till HELCOM och som även används i påverkansanalysen i vattenförvaltningen.

Påverkansklassningen är avstämd mot de nuvarande bedömningsgrunderna för växtplankton, vilket ledde till samma klassgränser som tidigare.

Ett motsvarande förslag till bedömning av totalkväve har också tagits fram.

Läs mer

Rapporten Förslag till bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag av Jens Fölster med flera.