SLU-nyhet

Mycket mört i Stockholms skärgård

Publicerad: 15 juni 2020
Bildkollage med personer som fiskar i skärgårdsmiljö

Mörten är talrik och fångsterna av mört ökar i SLU:s provfisken vid Vaxholm utanför Stockholm och vid Lagnö söder om Norrtälje. Abborrfångsterna är återigen högre eftersom årsklassen 2018 var stark. Utvecklingen av fiskfaunan visar effekten av en varm sommar och en ökad näringsstatus i området.

- Karpfiskar som mört gynnas av grumligt och näringsrikt vatten och speciellt i Vaxholm är vattnet grumligt på grund av både övergödningen och den hårt trafikerade farleden, säger Noora Mustamäki, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

En del av svensk kustfiskövervakning

Provfiskena vid Vaxholm utanför Stockholm och vid Lagnö nordost om Ljusterö i Roslagen ingår i den svenska kustfiskövervakningen, och genomförs i augusti varje år av SLU Aquas kustlaboratorium. Syftet med övervakningen är både att kartlägga förändringar och variationer i fisksamhället och att fånga upp tecken på storskalig miljöpåverkan som t.ex. övergödning, klimatförändringar och miljögifter.

Provfisket vid Vaxholm har utförts sedan 2016 och vid Lagnö sedan 2002. Vid Vaxholm är fiskarna relativt stora, medan fångsterna av stora fiskar vid Lagnö har minskat. Det gäller både för samtliga arter generellt (fiskar större än 30 centimeter) och för abborre (abborrar större än 25 centimeter).

- Stora individer är viktiga för beståndens återväxt. Minskningen vid Lagnö kan ha många orsaker som ökat fisketryck, ökad predation samt en hög exploatering av fiskens lek- och uppväxtområden. Varför det däremot finns gott om stor fisk vid Vaxholm kan bero på lägre fisketryck och att predatorerna inte har lika mycket utrymme i den inre skärgården, säger Noora Mustamäki.

Fisk - en viktig miljöindikator

Både antalet karpfiskar och storleken på abborre är så kallade indikatorer som används för att bedöma ett kustfisksamhälles miljöstatus i enlighet med havsmiljödirektivet. När det gäller karpfiskar (de är för många) och storleken på abborre (de är för små) når Lagnö inte upp till god miljöstatus. När det gäller två andra parametrar: antalet abborrar och antalet rovfiskar bedöms området ha god miljöstatus.

Provfisket vid Vaxholm har bara pågått i fyra år vilket är en för kort tidsperiod för att bedöma miljöstatusen i området.

Fångsten av abborre vid Lagnö minskade över tid fram till 2017, men år 2018 hade abborren en stark årsklass och snabb tillväxt, och årsynglen var i augusti både flera och större än de brukar vara vilket ledde till en rekordfångst av abborre 2018. Även vid Vaxholm har fångsten av abborre varit störst år 2018 och detsamma gäller även för andra provfiskeområden längs östkusten då det under 2018 och 2019 års provfisken fångats många abborrindivider som var födda 2018. Den starka årsklassen beror troligtvis på att sommaren 2018 var mycket varm.

För mer information:
Se de uppdaterade faktabladen för Vaxholm och Lagnö som presenterar provfiskeresultaten fram till 2019.


Kontaktinformation

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se