SLU-nyhet

Klarare effekter av grumligt vatten på fisk och skaldjur

Publicerad: 09 juni 2020
abborre i grumligt vatten. foto.

Muddring eller arbete på bottnar och dumpning av jordmassor i vatten är en av de mänskliga aktiviteter som har störst inverkan på växt och djurliv i vatten, men de kan vara nödvändiga för utveckling av infrastruktur, byggnationer och båttrafik. Forskare vid SLU har kartlagt hur fisk och skaldjur påverkas av grumligt vatten och visar i en ny rapport hur effekterna av grumling kan minimeras.

–Vår slutsats är att grumlingar på mindre än tvåveckor på upp till 100 mg suspenderat material per liter vatten sällan orsakar direkta problem för fisk och skaldjur, men det finns undantag. Om grumlingen varar längre än två veckor behöver dock halten suspenderat material sjunka rejält, till under 20 mg/l för att förhindra direkta negativa effekter på fisk och skaldjur, säger Örjan Östman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Vid muddring eller arbete på bottnar och dumpning av jordmassor i vatten blir vattnet grumligt av sand, lera och andra partiklar. Dessa aktiviteter är en av de som har störst inverkan på växt och djurliv i vatten eftersom ljus och sikt minskar, det suspenderande materialet täpper till gälar och organ, växter och djur blir översedimenterade, och det kan orsaka syrebrist. Samtidigt kan dessa arbeten vara helt nödvändiga för utveckling av infrastruktur, byggnationer och båttrafik. Det är därför viktigt att vid arbeten som kan orsaka grumliga vatten vidta åtgärder som för att minimera effekten av grumling.

Denna rapport går igenom befintliga studier på hur olika kombinationer av dos (mängd suspenderat material) och varaktighet (tid) påverkar fiskar och skaldjur.

–Generellt så ägg och larvstadier mer känsliga för uppgrumlat vatten än vuxna individer, och det är viktigt att grumlingen inte stör deras reproduktion. Därför är det viktigt att uppgrumlande arbete sker när så få arter som möjligt reproducerar sig eller har ägg- eller yngelstadier, säger Örjan Östman

Förutom de direkta konsekvenserna av muddring och dumpning på fisk och skaldjurs hälsa så kan aktiviteterna också få långtgående indirekta effekter genom förändrad vegetation eller vattenförhållanden, vilket måste beaktas. I rapporten föreslås tio punkter som ska beaktas vid arbete som kan orsaka uppgrumling av vatten för att minimera effekten på fisk- och skaldjur.