SLU-nyhet

Ska man fortsätta hålla koll på miljön fast det saknas tydlig miljöpåverkan?

Publicerad: 29 april 2020
Trålfångst från provfiske utanför Värö bruk.

Ja! Självklart måste det finnas fortlöpande miljökontroller av större verksamheter, fastän det kan ha visat sig under tid att ingen större miljöpåverkan från dessa skett. Detta så att vi på ett tidigt stadium kan upptäcka potentiella miljöskador som faktiskt kan uppstå, så att dessa kan åtgärdas i tid. Därför utför institutionen för akvatiska resurser vid SLU fortlöpande kontroller bland annat av den marina miljön vid Södra Cell Värös pappersbruk. På senare år är just dessa kontroller av extra vikt då bruket 2016 expanderade sin verksamhet och sedan dess nästan dubblat sin produktion.

För att avgöra effekterna på den marina miljön utför institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) årliga kontroller vid pappersbruket Södra Cell Värös verksamhet. Fisk- och skaldjurssamhället i det potentiellt påverkade området utanför bruket undersöks genom trålning i havet. Fångsten jämförs sedan med fångsten från ett referensområde som ligger strax utanför den opåverkade ön Ustö. Under trålningen 2019 var skillnaden i fångst mellan området vid Södra Cell Värö och referensområdet försumbar och kunde inte härledas till brukets verksamhet. Sedan 90-talet, när Södra Cell Värö slutade använda ren klorblekning i sina processer, har knappa skillnader setts på både samhället av fisk och skaldjur mellan det påverkade området vid bruket och det opåverkade referensområdet. Trots detta är kontrollerna på samhällsnivå viktiga då de fångar upp om eventuella effekter på det marina samhället uppstår.

Förutom trålningen kontrollerar SLU Aqua också den marina miljön runt brukets utsläppstub och uppvandringen av ålyngel vid Södra Cell Värös dammanläggning. Även om uppvandringen av ålyngel har förändrats kraftigt över tid sedan undersökningarnas början på 70-talet kan de ökningar och minskningar som setts i fångsterna inte knytas till Södra Cells verksamhet. Dessa har snarare följt de trender som setts globalt för ål. Trenderna har innefattat kraftiga minskningar av bestånden sedan 70-talet, med något av en ökning i rekrytering sedan 2011 fram till 2019, med en fångsttopp för denna period år 2017.

Efter kontrollen av Södra Cells utsläppstub kunde det detta år konstateras att det finns en synlig effekt av den utökade verksamheten från Södra Cell jämfört med tidigare år. Bland annat ses effekten som en avsaknad av fastsittande djur, som havsnejlikor och havstulpaner, på tuben. Denna skillnad mellan förhållandet vid tuben mellan åren är en första indikation, inte på att ett större område nödvändigtvis påverkas negativt av utsläppet, men att det finns en påverkan. Nästa steg i undersökningen är att utvärdera utbredningen av det påverkade området, och om individer i det marina samhället tar skada av denna påverkan. Därför planeras nu en expansion av undersökningarna till kommande år, med bland annat individprovtagning av fisk och yngel.

Det slutgiltiga målet är att komplettera den årliga kontrollen av den marina miljön så att den täcker upp alla områden där det finns misstankar om negativ miljöpåverkan. Vid befogad misstanke kan då åtgärder sättas in för att förhindra fortsatt påverkan. Om kontrollen däremot visar att ringa påverkan sker så, toppen! Då fortsätter vi att kontrollera.


Läs mer om detta i "Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö: årsrapport för 2019" Författare är Patric Ceder & Karin Thompson-Svanfeldt.


Kontaktinformation

Karin Thompson-Svanfeldt, Miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
karin.svanfeldt@slu.se, 010-478 41 21