SLU-nyhet

Höga nivåer av antal fiskägg, fisklarver och fiskarter i kylvattenkanalen vid Ringhals

Publicerad: 30 april 2020
Båtresa ut till ryssjefiske Ringhals

Kylvattenanvändningen vid Ringhals kärnkraftverk kan påverka fisk- och skaldjurssamhället genom intaget av kylvatten och utsläppet av det uppvärmda kylvattnet. Det biologiska recipientkontrollprogrammet vid kraftverket utförs av institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua) och syftar till att undersöka dessa effekter.

Nu är rapporten för 2019 klar och i den kan man bland annat läsa att fem olika främmande arter påträffades vid inventeringarna i området kring Ringhals uppvärmda kylvattenutsläpp under 2019. Arterna som hittades var fyra arter av alger (rödalgerna hamndun och japantofs, brunalgen sargassosnärja, samt grönalgen svamptång) och en djurart (japansk jätteostron). Samtliga av dessa arter är kända sedan tidigare längst med den svenska västkusten.

I enlighet med kontrollprogrammet provfiskades undersökningslokalerna under både april och augusti, detta för att inkludera årstidsvariationer i vattentemperaturen. Till skillnad från 2018 var vattentemperaturerna normala vid båda fisketillfällena under 2019. Generellt fångades fler varmvattengynnade arter i recipientområdet (så som gulål, stensnultra och svart smörbult), medan fler kallvattengynnade arter fångades i referensområdena (till exempel torsk och tånglake). Andelen kallvattengynnade arter var större under fisket i april, medan andelen varmvattengynnade arter var större i augusti, vilket är en trolig effekt av säsongsbaserad temperaturvariation. Skärsnultra (en varmvattengynnad art) var den vanligaste fiskarten i fångsterna vid nästan alla fisketillfällen och områden, förutom vid Vendelsö (referensområdet) i april. Gemensamt för samtliga provfisken och områden under 2019 var att fångsterna av kräftdjur dominerades av strandkrabba. Antalet strandkrabbor har ökat kraftigt över tid och anledningen skulle kunna vara en kombination av varmare vattentemperaturer och bristen av rovfiskar som äter strandkrabborna i dess olika livsstadier (små och stora), tillexempel torsk. 

I kylvattenkanalen till Ringhals kraftverk utfördes det under våren håvning av fiskägg och fisklarver, samt håvning med yngeltrål. År 2019 håvades rekordstora fångster av torsk- och rödspättalarver in, dessutom fångades väldigt mycket ägg av rödspätta jämfört med tidigare år. Vanligaste fångsten i håvningarna var plattfisklarver (framför allt av sand- och skrubbskädda), vilka också uppmätte rekordnivåer. I yngeltrålen var det däremot sillyngel och den lilla fiskarten klarbult som, likt tidigare år, dominerade fångsten. Antalet fångade glasålar var i medeltal fem gånger högre än 2018 och även det högsta medelantalet sedan 2002, dock har antalet glasålar minskat kraftigt sedan undersökningarna startade 1981. Totalt fångades 51 olika arter av fiskyngel och juvenil fisk med yngeltrålen, vilket är det högsta antalet arter som fångats i den årliga undersökningen sedan 1981.

Läs mer om detta i "Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2019" Författare är Patric Ceder, Karin Thompson-Svanfeldt & Frida Sundqvist


Kontaktinformation

Karin Thompson-Svanfeldt, Miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
karin.svanfeldt@slu.se, 010-478 41 21