SLU-nyhet

Tre SLU-projekt med på IVA:s 100-lista

Publicerad: 03 mars 2020

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade sin årliga "100-lista" fanns tre SLU-relaterade forskningsprojekt med. Listan lyfter fram aktuell forskning som har potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

IVA:s andra 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet är ambitionen att forskning med potential att förändra världen ska få större möjlighet att omsättas till faktisk nytta.

Anna Jansson och Åsa Berggren ligger bakom projektet "Äta insekter - en smaklig lösning på dagens globala problem?"

Produktion av insekter kan vara ett hållbart sätt att producera näringsrika livsmedel i stora delar av världen. Hussyrsan är särskilt intressant eftersom den är god, finns naturligt på många platser och därför inte utgör hot mot ekosystemen. Det finns dock ett problem, de hussyrsor som används idag bär ofta på ett virus som kan slå ut hela syrsbesättningar. Anna och Åsa har tagit fram virusfria syrsor som kan användas som avelsdjur i besättningar.

Anna Hessle och Christina Lundström är med och driver projektet "Klimat2030", där ett lärande dataspel om klimat- och miljösmart mat tas fram.

Vår tids största hållbarhetsutmaning är att minska klimatpåverkan samtidigt som livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och växtnäringshushållning upprätthålls. Matens miljöeffekter är komplexa med många målkonflikter. Frågorna är svåra att kommunicera. Diskussionen tenderar att bli förenklad och budskapet tungt. Projektet utvecklar ett digitalt spel, som på vetenskaplig grund förenar underhållning med utbildning. Skolelever medvetandegörs om samhällets utmaningar och strategier för att möta dem. Det ger ungdomarna motivation och lust till engagemang.

Francesco Gentili ingår tillsammans med forskare från Umeå universitet i teamet bakom "MicroBioRefine" – ett projekt där avloppsvatten används för odling av mikroalger.

Inom MicroBioRefine undersöks miljömässig och ekonomisk hållbarhet för biomassaproduktion där bland annat avloppsvatten används för att odla nordiska mikroalger. Metoden återvinner koldioxid, vatten, kväve och fosfor, samtidigt som energirik biomassa skapas som kan användas till biobränslen, koldioxidneutrala och värdefulla polymerer och smarta biogödselmedel.

Lär mer om forskningsprojekten på IVA:s 100-lista 2020.

Texten är hämtad från SLU Holdings kunskapsblogg