SLU-nyhet

Skogsstyrelsen presenterar åtgärder för att öka tillväxten

Publicerad: 05 mars 2020
Bild av rapportens förstasida som visar en skördare i skogen

Under närmare tre år har Skogsstyrelsen lett en samverkansprocess med syfte att öka skogsproduktionen. Resultatet presenteras i en rapport som tar upp 88 åtgärder som ska öka tillväxten med 20 procent.

Samverkansprocessen har förutom Skogsstyrelsen även involverat skogsnäringen, forskning och Naturskyddsföreningen. De senare har dock inlämnat en reservation mot rapporten. Genomförandet av de 88 åtgärderna kan enligt rapporten öka tillväxten i skogen med 20 procent vilket motsvarar ca 20 miljoner kubikmeter med ett uppskattat värde av 25 miljarder kronor per år.

”Samverkansgruppen bedömer att följande tre insatsområden beräknas stå för uppemot 80 procent av den förväntade tillväxtökningen:

  • Bästa möjliga skogsodlingsmaterial. Här finns bland annat förslag som handlar om skogsträdsförädling och att använda bästa möjliga plantmaterial.
  • Skogsskötsel för hög och värdefull tillväxt. Förslagen innebär bland annat att plantera, röja och gallra vid rätt tid och på rätt sätt.
  • Minskade skogsskador. Till exempel nya bekämpningsmetoder för att möta hoten från granbarkborren, andra skadeinsekter och svampsjukdomar men också en minskning av mängden älgar och annat klövvilt för att begränsa betesskadorna.”

Från Skogsstyrelsens pressmeddelande den 17 januari, 2020.

Heurekasystemet användes i samverkansprocessen för att ta fram fastighetsvisa analyser. Med programvaran PlanVis efterliknades först dagens skogsbruk. I nästa steg anpassades brukandet för att öka virkesproduktionen. Det sista steget innehöll produktionshöjande åtgärder. En typ av flerstegsraket där varje del kunde utvärderas individuellt och jämföras med varandra.

Tre scenarier vardera för fem skogsfastigheter togs fram för att bedöma konsekvenserna av ett mer produktionsanpassat skogsbruk. Skogsfastigheterna baserades på verkliga skogars skogsbruksplaner och konsekvenserna beräknades främst i nuvärde, nettoavkastning, genomsnittlig avverkning och nettotillväxt. Förutsättningarna för produktion bestämdes av ståndorternas förhållanden och de ingående skogstillstånden, särskilt ålderklassfördelningarna.

Läs mer

"88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent" Pressmeddelande från Skogsstyrelsen, publicerat 17 januari 2020

RAPPORT 2019/24, "Skogsskötsel med nya möjligheter"