SLU-nyhet

Ogräsbekämpning utan kemikalier

Publicerad: 19 mars 2020
Blommande tistel.

I en nyligen släppt EIP-rapport om ogräsbekämpning utan kemikalier lyfts utmaningar och lösningar för en kemikaliefri ogräshantering. Odlingsteknik och metoder som missgynnar ogräs är viktig i ekologisk produktion eftersom inga kemiska ogräsmedel är tillåtna. Mellangrödor kan vara en lösning men mer forskning om vilka mellangrödor som håller tillbaka ogräset och hur fröbanken av olika typer av ogräs påverkas av olika plöjnings- och plöjningsfria odlingssystem behöver förstås bättre. Integrerade ogräskontroller utan kemiska insatser omfattar flera olika delar såsom diversifierade odlingssystem, bra markbearbetning och specifik bekämpning samt god uppföljning och utvärdering för att fungera fullt ut.

Enligt rapporten behövs mer kunskap om ogräsens biologi för att hitta rätt strategier som håller ogräsen borta. Justeringar i såtidpunkt, tiden mellan det att grödan skördas och marken bearbetas samt vilka grödor som samodlas påverkar förekomst och etablering av ogräsen.

EIP:s fokusgrupp för icke-kemiska bekämpning av ogräs menar att genom att samla odlare, rådgivare och forskare i lokala grupper för att diskutera de lokala platsernas specifika ogräsproblem kan rätt insatser i form av mellangrödor, mekanisk bearbetning, och mera ogrässpecifik behandling skapas.

Klara Löfkvist