SLU-nyhet

Både naturvärden och produktion med god planering

Publicerad: 23 mars 2020
En graf som visar utvecklingen av andelen gammal skog i landskapet baserad på fyra olika intressenters skötselstrategi.

Ett mer varierat skogsbruk med mer blädning kan vara ett effektivt sätt att gynna naturvärden i svenska boreala skogar. Med en bra skogsbruksplanering kan det genomföras med relativt små minskningar av virkesproduktionen visar en studie gjord av forskare vid SLU.

En studie utförd av SLU-forskare visar att ett mer varierat skogsbruk med mer blädning istället för trakthyggesbruk kan vara ett effektivt sätta att gynna naturvärden i svenska boreala skogar. En sådan förändring kan göras utan att minska virkesproduktionen i någon större utsträckning. Forskarna lät först olika intressenter definiera hur ett skogslandskap i norra Sverige skulle skötas om de fick bestämma. Därefter undersöktes konsekvenserna av dessa skötselscenarier genom att simulera de långsiktiga effekterna på olika ekonomiska och ekologiska indikatorer. Scenarierna som innehöll en rad olika skötselstrategier genomfördes på drygt 100 000 ha produktiv skogsmark med hjälp av Heurekasystemets programvara PlanVis. Resultaten visade att skötselscenarierna för de olika intressenterna skilde sig åt rejält gällande både ekonomiska och ekologiska värden. - Alla scenarier tog hänsyn till både ekonomiska och ekologiska värden, men hur dessa prioriteras skiljer sig åt, säger Jeannette Eggers, en av forskarna i studien. Vi kunde dock se att oavsett scenario, så väntar vi oss att volymen död ved samt antalet stora träd i landskapet kommer att öka i framtiden, mycket tack vare den generella hänsynen som tas, med t.ex. evighetsträd och kantzoner. Det ser dock inte lika bra ut för areal gammal och lövrik skog – dessa skogstyper ökade bara i strategier som prioriterade naturhänsyn högre än vad som är vanligt i dagens skogsbruk.

En graf som visar utvecklingen av andelen gammal skog i landskapet baserad på fyra olika intressenters skötselstrategi.

Figur: Utvecklingen av andelen gammal skog i landskapet baserad på fyra olika intressenters skötselstrategi. Över tid blev det stora skillnader mellan scenarierna. (Svea - Sveaskog, SSNC - Naturskyddsföreningen, SEPA – Naturvårdsverket, LRF - Lantbrukarnas riksförbund)

Strategierna med mer naturhänsyn och variationsrik skogsskötsel – som bland annat innebar en betydande andel blädning - ledde till betydligt fler typer av skog eller strukturer som är relativt sällsynta i dagens skogslandskap, såsom gammal och lövrik skog, död ved och stora träd. Föga förvånade minskade detta avverkningsvolymerna jämfört med strategier som la större vikt på virkesproduktion. Sambandet är dock inte linjärt, det vill säga att bra skogsbruksplanering som rätt skötselstrategi på rätt plats och låta optimering välja vad som är mest lämpligt för att uppfylla målen kan bidra till stor nytta när det gäller naturvärden till relativt små minskningar av virkesproduktion.

Eggers, J., Räty, M., Öhman, K. & Snäll, T. 2020.How Well Do Stakeholder-Defined Forest Management Scenarios Balance Economic and Ecological Forest Values? Forests 11(1), 86