SLU-nyhet

TILLSAMMANS - statusrapport

Publicerad: 14 februari 2020

Efter varje ledningsgruppsmöte i projektet TILLSAMMANS så publiceras ett kommunikationspaket. Detta innebär att montrarna och den här webbplatsen uppdateras med information om vad som sker inom projektet. På den här nyhetssidan får du en kortfattad sammanfattning.

Arbetsområde Ömsesidiga behov

Läs en mer detaljerad rapport från arbetsomådet här.

Processer

En analys av smådjursklinikens patientflöde pågår för fullt.  Analys av hästklinikens patientflöde påbörjas innan sommaren.

Gemensamma ledningsfunktioner

Med utgångspunkt i Karin Östenssons förslag till ny ramöverkommelse mellan VH och UDS har gruppen tagit fram ett modellförslag som nu kommer gå ut på remiss i UDS och KV:s ledningsgrupper.

Antal patienter i utbildningssyfte

Kravnivåerna för ackreditering är tydliggorda givet olika studentvolymer. Nästa steg är att bestämma volymerna givet den nya studierordningen samt vilket inflöde av patienter till UDS som detta kräver

Antal specialister i djursjukvården

Gruppen har fått ett utökat uppdrag i att efterfråga den gemensamma verksamhetens samlade behov av specialister.

Antal helårsresurser

Gruppen avvaktar vidare möten tills antal patienter är bestämt.

Lokaler

Samsyn etablerad, forum för fastighetsfrågor etablerat.

Benchmarking

Grov aktivitets- och tidsplan bestämd

Resultaträkningen

Gruppen har kommit framåt gällande samsyn och definitioner och fortsätter enligt plan.  

Arbetsområde Anställning och kompetens

Läs en mer detaljerad rapport från arbetsomådet här.

Strategisk kompetensförsörjning.

Arbetet med att starta upp och bemanna gruppen har tidigarelagts och så snart vi har namn på arbetsgruppen så kommunicerar vi detta. Anna-Karin Olofsdotter, Henrik Rönnberg och Olle Håstad har i uppgift att bemanna gruppen.

Målbild anställningsformer

Gruppen har arbetat fram en målbild, men är än så länge i ett tidigt skede av arbetet.

Arbetsområde produktionsdjur

Läs en mer detaljerad rapport från arbetsomådet här.

Gemensam målbild produktionsdjur

Gruppen har en formulerad målbild där framgångsfaktorer är definierade. Nästa steg är att reda ut hur detta ska uppnås.

Krav ackreditering

Gruppen har haft ett första möte. I nästa möte ska vi diskutera den data kring ackrediteringskrav som vi fått fram i arbetsgruppen ”antal patienter” och dess betydelse för produktionsdjur.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Anders Bjurstam, projektledare för TILLSAMMANS
Mobil: 070 564 1650
E-postadress: anders.bjurstam@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se