SLU-nyhet

Ny rapport: Främmande trädarter i stadsmiljö

Publicerad: 26 februari 2020

Det planteras allt fler främmande träd och växter i våra städer. De anses vara bättre anpassade till de mera extrema förhållandena i en alltmer förtätad stad. Inhemska träd tas bort för att ersättas med tåliga exotiska träd. Vad finns det för risker i relation till värdena med dessa främmande trädarter? Den nya rapporten, skriven av Jörgen Wissman och Tuija Hilding-Rydevik, utgör ett diskussionsunderlag i frågan.

Användningen av främmande arter öppnar stora möjligheter till gestaltning av stadsmiljöer, men kan också medföra risker som till exempel okontrollerad spridning av invasiva arter eller skadeorganismer och hot mot den inhemska biologiska mångfalden.

Enligt rapportförfattarna kan man framhålla tre skäl att undvika plantering av främmande träd och buskar i tätorter, särskilt mot bakgrund av klimatförändringar:

1) De kan sprida sig ut i landskapet och konkurrera ut känslig och vild inhemsk flora;

2) De kan bidra till spridning av växtsjukdomar;

3) Planteringar med främmande växter kan fungera som ekologiska öknar, det vill säga fungerar inte som livsmiljöer för inhemska arter eller fungerar inte fullt ut som delar i grön infrastruktur.

Läs mer i den nya rapporten från CBM ”Främmande trädarter i stadsmiljö – kunskapsunderlag om hot och möjligheter” (beställd av Boverket).

Läs om fler rapporter och böcker från CBM: www.slu.se/cbmskrifter


Kontaktinformation