SLU-nyhet

Notiser LTV:s fakultetsnämnd den 5 februari 2020

Publicerad: 05 februari 2020

2020 års första fakultetsnämndsmöte för LTV avhölls onsdagen den 5 februari. / The first LTV faculty meeting for 2020 was held on Wednesday, February 5.

(The notes in english below)

 

SLU Kompetenscentrum Företagsledning presenterades av verksamhetsledare Per Hansson.

Beslutsärenden

  • LTV-fakultetens rekryteringsplan för högre anställningar 2020.
  • Uppdatering av LTV:s delegationsordning som gällde konsekvensändringar till följd av ändringar på högre nivå i organisationen.
  • Utlysning av anställningar samt utseende av sakkunniga vid anställningar och befordran.
  • Uppdatering av arbetsordningen samt ny rutin för beslut i fakultetsnämnden. Arbetsordningen har utarbetats för att för fakultetsnämndens ledamöter förtydliga formalia kring mötena samt klargöra ansvarsfördelning.

 Handlingplan

Uppföljning av arbetet med åtgärdsområden i handlingsplanen för att implementera fakultetens strategi presenterades.

Strategi

Utkast till SLU:s strategi 2021-2025 diskuterades som underlag till remissvar.

---

Swedish Centre for Agricultural Business Management was presented by business manager Per Hansson.

Decision errands

  • The LTV faculty recruitment plan for higher employment in 2020.

  • Update of LTV's delegation scheme. The update applies to consequence changes due to higher level changes in the organization.

  • Announcement of employments and appointment of experts in employment and promotion.

  • Update of the rules of procedure and new routines for decisions in the Faculty Board. The rules of procedure have been drawn up in order to clarify formalities regarding the meetings of the faculty board members and clarify the division of responsibilities.

Action plan

Follow-up of work on areas of action in the action plan to implement the faculty's strategy was presented.

Strategy

Draft SLU's strategy 2021-2025 was discussed as a basis for referral responses.

 

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?

---

 Want to see previous minutes? Go to this page and follow the instructions and select Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.. The notes only come in Swedish.

 

Members of the faculty board

 


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044