SLU-nyhet

Ny inventering av lövskogar och gräsmarker

Publicerad: 14 oktober 2020

Avdelningen för landskapsanalys, institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU, fick under våren 2019 i uppdrag av Naturvårdsverket att utveckla en ny och mer kostnadseffektiv inventering. Fokus för den nya inventeringen skulle vara naturtyper som är underrepresenterade i andra nationella övervakningsprogram.

Uppdraget från Naturvårdsverket utvidgades från att under 2019 gälla en inventering av lövskogar till att under våren 2020 även inkludera gräsmarker. I uppdraget ingick det att förändringar i areal och kvalitet ska kunna upptäckas i ett tidigt skede och att det relativa medelfelet på skattningarna skulle ligga under 20 % för de naturtyper eller aggregeringar av naturtyper som inventeringen fokuserar på. Designen och metodiken för de båda inventeringarna utvecklades under 2019 och våren 2020 och inventeringen i fält startade den 18 maj 2020.

Flera faktorer har tillsammans påverkat utvecklingen av en ny design. Det har sedan en tid funnits ett utvecklingsbehov för basinventeringen i NILS. Samtidigt har det funnits ett fortsatt intresse av att följa vardagslandskapet men ändå stärka artikel 17-rapporteringen. Det har också kommit en uppmaning om att ta ett helhetsgrepp när det gäller miljöövervakningen, där nationell miljöövervakning tillsammans med regional miljöövervakning samarbetar och ger ett mervärde (Miljöövervakningsutredningen SOU 2019:22).


Kontaktinformation

Henrik Hedenås, Programchef NILS, Projektledare för gräsmarks och lövskogsinventeringen
Institutionen för skoglig resurshushållning/Avdelningen för landskapsanalys, SLU
henrik.hedenas@slu.se, 090-786 86 41