SLU-nyhet

Resultaten från resvaneundersökning är nu sammanställda!

Publicerad: 23 januari 2020

Under hösten skickades en resvaneundersökning ut till alla medarbetare vid SLU. Ungefär hälften av medarbetarna svarade på enkäten. Stort tack för engagemanget!

För att få en ögonblicksbild av medarbetarnas resvanor, både till och från jobbet samt i tjänsten, skickade miljöenheten tillsammans med personalavdelningen ut en resvaneundersökning i oktober. Undersökningen kommer att ligga till grund för vårens uppgift att uppdatera SLU:s mötes- och reseriktlinjer samt våra miljömål inom tjänsteresor. Vi ska också använda resultatet för att se över om SLU som arbetsgivare på något sätt kan förenkla för medarbetarna att ta sig till och från jobbet på ett mer hållbart sätt.
Det har kommit in förslag på förbättringar kring resvaneundersökningen. Vi tar till oss av kritiken och utvecklar enkäten till nästa gång.

Arbetspendling

Ungefär 60 % av de som svarade på enkäten arbetade huvudsakligen i Uppsala, drygt 15 % i Umeå respektive Alnarp och 0-3 % arbetade på resterande orter. Resultatet visar att sträckan från hemmet till arbetet är jämnt fördelad mellan upp till 5 km, 5-10 km, 10-30 km och över 30 km.
Under en normal arbetsvecka kör nästan 30 % alltid ensamma i bil, drygt 4 % samåker till största delen, medan ungefär 20 % aldrig använder bil vid resor till och från arbetet. Av de som använder bil vill ungefär 75 % minska sitt bilanvändande och mellan 85-90 % kör med fossilt drivmedel, vilket stämmer väl överens med hur det ser ut nationellt.
Nästan 20 % åker buss någon gång varje vecka och ungefär 25 % cyklar eller promenerar huvudsakligen till arbetet. Åtgärder som skulle få respondenterna att åka mer kollektivt är bättre: förbindelser, kortare restid, lägre biljettpriser och om man skulle kunna räkna restiden som arbetstid.
Vad skulle öka cyklandet? Framförallt nämndes åtgärder som SLU har svårt att påverka, så som: kortare avstånd, väderlek och säkrare trafikmiljö. Några åtgärder som SLU däremot kan påverka är: fler cykelställ under tak, cykelgarage, duschmöjligheter, fler cykelställ generellt och flera gånger nämndes specifikt belysning längs Vindbrovägen vid Fyrisån i Uppsala.

Tjänsteresor

Ungefär 75 % av respondenterna reser i tjänsten minst en gång i halvåret och drygt 80 % angav att de känner till SLU:s reseriktlinjer.
De som gjort resor kortare än 5 km har i huvudsak rest med cykel, buss eller bil. Vid resor som är 5-10 km långa används i huvudsak tåg, bil och buss. Vi längre inrikes resor används tåg i första hand, därefter flyg, buss och bil. Främsta anledningarna till att respondenterna valde flyg var att det ansågs vara lämpligare/tidseffektivare och/eller på grund av familjesituation (inkl. husdjur).
Av respondenterna angav 20 % att de rest utomlands i tjänsten under senaste fyraveckorsperioden. Både tåg- och bussresor förekom, men merparten (80 %) tog flyget. Flygresa valdes på grund av lämplighet/effektivitet, inkluderat interkontinentala resor där rimliga alternativ saknas.
Av de som reser med bil i tjänsten väljer merparten att använda privat bil, då det anses lättare och mer tidseffektivt. Andelen hyrbil ökar i takt med tjänsteresans längd. De två huvudsakliga anledningarna till utrikes tjänsteresor var konferens och möte.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: miljo@slu.se