SLU-nyhet

Notiser från LTV:s fakultetsnämnds möte den 11 september 2019

Publicerad: 12 september 2019

Från och med det första fakultetsnämndsmötet för höstterminen 2019 kommer vi att presentera vad som tas upp under möten i notisform som ett led i att synliggöra det arbete som görs i nämnden. Fr o m nästa år blir det även dialogtillfällen med fakultetsnämnden före vissa möten. Första tillfället är 2020-04-15 kl 10.00 - ca 11.00.

(The notes in english below)

Förslag anslagsfördelning FOMA

Projektmedel till FOMA (fortlöpande miljöanalys) Bebyggd miljö 2019 presenterades och beslutades:
Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd (forts fr 2018) och
Yta och kvalité på Sveriges skolgårdar (forts fr 2018).
Förslag att anslagsfördelningen från 2020 ska baseras på utlysning i likhet med flertalet FOMA-program vid SLU.

Utlysning av utbildningsmotiverat lektorat

Utbildningsnämnden bidrar med 50% under 2 år till utbildningsmotiverat lektorat som ett led i dubbleringsprojektet. Fakulteterna får ansöka om detta stöd. LTV har fått stöd för att tillsätta en universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar vegetationsutveckling vid Institutionen för stad och land motiverat av det nystartade landskapsingenjörsprogrammet på Ultuna.

Institutionspresentation

Institutionerna inbjuds vid olika tillfällen till fakultetsnämnden för att berätta om sin verksamhets nuläge och framtidsplan. Först ut var institutionen för stad och land.

Anslagsfördelningsprinciper 2020

En första diskussion om anslagsfördelningsprinciper som ska beslutas vid mötet i november.

Handlingsplan

Uppdatering av fakultetens handlingsplan för konkretisering av strategin 2017-2020.

Information om campusutveckling i Alnarp

Processer för arbetet i fem huvuddelar presenterades där ansvaret för att driva processerna är fördelade på SLU, Lomma kommun och Akademiska hus. Landskapsanalys pågår som en del i fortsättning efter att campusplanen fastställdes i våras

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?

---

Notes from the Faculty Board meeting on September 11

From this first faculty board meeting for the autumn term 2019, we will present what is discussed during meetings in a note form as a part of making the work that is done in the committee more visible.
From next year there will also be dialogue sessions with the Faculty Board before certain meetings. The first time is 2020-04-15 at 10.00 - about 11.00.

Proposed for allocation

Project funding to FOMA (continuous environmental analysis) Built environment program 2019 presented:

Environmental monitoring of Sweden's urban tree population (cont. 2018) and Area and quality of Sweden's school gardens (cont. 2018).
Proposals that the allocation of appropriations from 2020 should be based on calls for proposals, like most FOMA programs at SLU.

Announcement of educationally motivated associate professor

The Board of Education contributes 50% for two years to education-motivated lecturers as part of the duplication project. The faculties may apply for this support.
LTV has been supported to appoint a university lecturer in landscape architecture with a focus on sustainable vegetation development at the Department of Urban and Rural development motivated by the newly started landscape engineering program at Ultuna.

Department presentation

The departments of the faculty are invited to the Faculty Board on various occasions to talk about their current position and future plan. First out was the Department of Urban and Rural development.

Allocation principles 2020

An initial discussion on allocation principles to be decided at the November meeting.

Action plan

Update of the faculty's action plan for concreteizing the strategy 2017-2020.

Information on campus development in Alnarp

Processes for the work in five main sections were presented where the responsibility for running the processes is distributed at SLU, Lomma municipality and Akademiska hus. Landscape analysis is ongoing as part of the continuation of the campus plan in the spring.

Want to see previous minutes? Go to this page and follow the instructions and select Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.. The notes only come in Swedish.

Members of the faculty board

Translated with help of Google Translate


Kontaktinformation

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se