SLU-nyhet

Forskning kring livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem

Publicerad: 04 april 2019

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra gör en utlysning på 64 MSEK till forskningsprogram om livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Mistra erbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer lämna förslag på ett nytt forskningsprogram som ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030.

Det behövs djupgående förändringar av livsmedelssystemet för att nå de globala målen för hållbar utveckling samt villkoren i Parisavtalet om klimat. I ett svenskt sammanhang finns ett stort antal studier och initiativ som utifrån olika utgångspunkter analyserar delar av det svenska livsmedelssystemet och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart system.

En systemsyn saknas

Det finns också ett ökande antal innovationsinsatser som rör delar av livsmedelskedjan för att göra dem mer hållbara. Inga av dessa initiativ har emellertid anlagt en systemsyn på hur man kan ställa om det svenska livsmedelssystemet i sin helhet för att uppnå de globala målen och samtidigt stärka konkurrenskraft och lönsamhet.

Bidra med lösningar på ett hållbart livsmedelsystem till 2030

Målet med forskningsprogrammet är att det ska bidra med lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030. Det finns därigenom en koppling till Agenda 2030 och Sveriges bidrag till de globala målen för hållbar utveckling samt ambitionen att uppnå Parisavtalet. Relevans och förväntat genomslag med avseende på dessa mål måste behandlas i programförslaget.

Tyngdpunkt på det svenska livsmedelssystemet

Programmets tyngdpunkt ska ligga på det svenska livsmedelssystemet och svensk livsmedelsförsörjning, men hänsyn måste tas till att mycket av lagstiftningsarbetet kring livsmedel sker på EU-nivå. Programmet ska även ha en global utblick.

Alternativ användning av jordbruksmark eller vattenområden för annat än livsmedelsproduktion ligger utanför denna utlysning.

Ett fyraårigt program med åttaårigt perspektiv

Programmet ska planeras för fyra år, men ha ett åttaårigt perspektiv. Det är av stor vikt att aktivt involvera samarbetspartners redan på planeringsstadiet och vidare genom hela forskningsprocessen. Inom programmet förväntas tvärvetenskaplig samverkan, samt samverkan med näringslivet, den offentliga sektorn och det civila samhället. Samverkan mellan akademin och näringslivet förväntas vara väl utvecklad för att leda till konkreta resultat.

Läs mer om utlysningen hos Mistra

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se