SLU-nyhet

Notiser LTV:s fakultetsnämnd den 6 november 2019

Publicerad: 08 november 2019

Mötesdagen inleddes med ett gemensamt möte för Fakultetsnämnden-LTV, programnämnden LT (PN-LT) och LTV:s ledamöter i övriga programnämnder.

(The notes in english below)

 

Ordförande i PN-LT, Karl Lövrie tillsammans med Boel Sandskär, Annica Thomsson och Ingrid Sarlöv-Herlin gav matnyttig information om vad som pågår på utbildningsfronten.

Flera beslut

Fakultetsnämndsmötet präglades av att det togs många beslut i ärenden som förberetts på tidigare möten. Beslutsärenden gällde:

• Finansiering av fakultetens infrastruktur
• Anslagsfördelningsprinciper för 2020
• Förändring av ämnesområden vid AEM och BT
• Uppdatering handlingsplan för att konkretisera LTV-fakultetens strategi, 2017-2020
• Utlysning av anställning som universitetslektor i teknologi med inriktning mot fältbaserade växtproduktionssystem (utbildningsmotiverat lektorat med stöd från UN).

Institutionsbesök

Prefekt Anders Carlsson och stf prefekt Mariette Andersson gästade nämnden och presenterade institutionen för växtförädlings nuläge och framtidsplaner.

Examinationsrätt

Det hölls även en förberedande diskussion inför beslut om institutionernas examinationsrätt för utbildning på grund- och avancerad nivå. Här nämndes även att Hållbar utveckling är ett utbildningsämne som är under utveckling på initiativ från NJ-fakulteten.

----

Notes from the LTV Faculty Board Meeting 2019-11-06

The meeting day was initially a joint meeting for the Faculty Board-LTV, the Program Board LT (PN-LT) and LTV's members in other program boards. Chairman of PN-LT, Karl Lövrie together with Boel Sandskär, Annica Thomsson and Ingrid Sarlöv-Herlin provided useful information on what is going in education.

Decisions

The faculty board meeting was characterized by the fact that many decisions were made in matters prepared at previous meetings. Decision matters were:

• Financing of the faculty's infrastructure
• Allocation principles for 2020
• Change of subject areas at AEM and BT
• Update action plan to concrete the LTV faculty strategy, 2017-2020
• Announcement of employment as a university lecturer in technology with a focus on field-based plant production systems (education-motivated lecturer with support from the Board of education at SLU).

Department visit

Anders Carlsson and Mariette Andersson visited the Board and presented the Department of Plant Processing's current position and future plans.

Right of examination

A preparatory discussion was also held before deciding on the institutions' right of examination for basic and advanced education. It was also mentioned here that Sustainable Development is an educational subject under development on the initiative of the NJ faculty.

Translated with help of Google Translate

Fakta:

Vill du se protokoll? Gå in på denna sida och följ instruktionerna (du måste vara inloggad på medarbetarwebben). Välj Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Vem sitter i fakultetsnämnden?

---

 Want to see previous minutes? Go to this page and follow the instructions and select Fakultetsnämnden för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.. The notes only come in Swedish.

 

Members of the faculty board

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se