SLU-nyhet

Naturliga fiender bekämpar skadedjur bättre i komplexa ekosystem

Publicerad: 16 februari 2018

I mer komplexa ekosystem finns det vanligtvis fler arter. Ny forskning visar att komplexa ekosystem snabbt kan framkalla nya beteenden hos naturliga fiender redan innan förändringar i artrikedom visas. Det gör sannolikt ekosystemfunktionerna stabilare.

Komplexa ekosystem förutsätts ofta ha en större artrikedom än enklare ekosystem. Genom att göra miljöer mer varierade kan artsamhällenas funktion ökas och till exempel ge bättre bekämpning av skadedjur med naturliga fiender. Hur det här fungerar är inte helt klarlagt, eftersom både arter och individer inom arter kan reagera olika på en förändrad miljö.

I en ny studie har Mattias Jonsson (Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, och institutionen för ekologi på SLU) och Gerard Masher (institutionen för ekologi, SLU) med kollegor från Innsbrucks universitet i Österrike och Brandenburgs teknologiska universitet i Tyskland undersökt den här frågan.

Förändrade matvanor hos spindlar och skalbaggar

I studien användes molekylära metoder för att undersöka hur rovlevande skalbaggar och spindlar ändrar sina matvanor efter att miljön i ett jordbruksfält gjorts mer komplex. Experimentet utfördes i vårkornsfält i södra Sverige där komplexiteten i fältet manipulerades genom att variera ogräsförekomsten.

Att öka komplexiteten i jordbruksfält kan leda till en effektivare biologisk bekämpning av skadedjur, som t ex bladlöss, med naturliga fiender som spindlar och skalbaggar. Foto: Mattias Jonsson.
Illustrationen visar interaktioner mellan rovdjur och byten i kornfält. De övre illustrationerna visar mönster under bladluskolonisering och de nedre mönster under fasen där antalet arter i fältet var som störst.

Mer ogräs ger skydd

Med ett större antal växter, som till exempel ogräs, blir ekosystemet mer komplext. Som en följd av det kan både bytesdjur och rovdjur lättare hitta ställen att gömma sig på. Det medför att rovdjur inte längre behöver vara rädda för att stöta på varandra i lika hög grad som i ett enklare ekosystem. Samtidigt behöver rovdjuren utforska sin miljö mer för att lyckas hitta sina bytesdjur. 

– Spindlarna och skalbaggarnas sätt att hitta och äta byten förändrades snabbt när vi ökade ogräsförekomsten i fältet. Det som vara mest spännande är att de ändrade sitt beteende redan innan vi kunde se några skillnader i rovdjurens antal och diversitet, säger Mattias Jonsson.

Mer ogräs leder till mindre konkurrens

Det verkar som att mer komplexa livsmiljöer med fler ställen att vara på resulterade i mindre konkurrens och möjliggjorde att fler rovdjur kunde leva på samma yta. Rovdjur som samlades in från de mer komplexa fälten visade sig också variera mer i sina bytesval. Det kan bero på den minskade konkurrensen.

– Våra resultat har konsekvenser för jordbruket. Ökad komplexitet kan användas för att göra skadedjursbekämpningen mer tillförlitlig genom att tillåta ett större antal rovdjur att bidra till den här ekosystemtjänsten, säger Mattias.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se