SLU-nyhet

Nya riktlinjer för forskaranslag

Publicerad: 08 november 2017

Styrelsen för SLU beslutade vid onsdagens möte att fastställa nya riktlinjer för finansiering med statsanslag av seniora lärare/forskare, att uppdra åt fakultetsnämnderna att innan januari 2020 fullt ut ha infört principerna i enlighet med dessa riktlinjer och att uppdra åt rektor att tillse att uppföljning av beslutet sker .

Statsanslaget till universitetet räcker inte till att finansiera all akademisk personal. Delar av verksamheten är beroende av att konkurrera om medel från externa forskningsfinansiärer. Det innebär att ett betydande antal individer är helt eller delvis beroende av den kortsiktiga finansiering som de externa bidragen utgör. För universitetet är det därför avgörande att de direkta statsanslagen fördelas inom universitetet på ett sätt som långsiktigt tryggar och utvecklar kärnverksamheten inom forskning och utbildning. Styrelsen har återkommande observerat och kommenterat att tillgängliga medel används defensivt och inte satsas offensivt. Den stora osäkerheten om framtida finansiering som individerna upplever är en viktig faktor i detta sammanhang. 

Medarbetarundersökningen 2016 påvisade en brist på anställningstrygghet bland tillsvidareanställd akademisk personal. En utvidgad garanterad finansiering med statsanslag skapar förutsättningar för ökad individuell trygghet, samtidigt som SLU tar ansvar för akademisk personal som under många år bidragit till att göra universitetet till vad det är i dag. Det ökar deras benägenhet att fortsatt bidra till SLU:s styrka genom att satsa på att anställa doktorander och även bidra med positivt mentorskap i vidare mening.

Innebörd och konsekvenser

Riktlinjerna definierar vilka principer för finansiering av akademiska anställningar med statsanslag som ska vara gemensamma för SLU. 

De ekonomiska konsekvenserna av beslutsförslaget bedöms som hanterbara på fakultetsnivå, men kan komma att leda till omfördelning av statsanslag inom institutionerna och i något fall mellan institutioner. Beslutet bedöms öka konsumtionen av tillgängliga medel, men också öka SLU:s förmåga att erhålla externa medel genom att vi producerar mer resultat. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se