Att leda samverkan

Senast ändrad: 10 april 2024

SLU samverkar med det omgivande samhället så att vi tillsammans med andra parter kan bidra till ny kunskap och kompetens och samtidigt utveckla SLUs uppdrag inom forskning, utbildning och miljöanalys. Att samverka – och inte minst att leda samverkan – kan innebära både möjligheter och utmaningar. Syftet med kursen är att bidra till ökad kompetens i att leda samverkan.

Målgrupp

Du som redan har några års erfarenhet av samverkan med externa parter utanför akademin inbjuds till utbildningen ”SLU Samverkansledare”. Utbildningen vänder sig till dig som har i uppgift att ansvara för och leda samverkan och som vill utveckla din samverkanskompetens. Om du är osäker på om du tillhör målgruppen, ta kontakt för vidare diskussion.

Syfte

Att leda samverkansprocesser skiljer sig från övrigt ledarskap utifrån att det innebär ett fullt ut diplomatiskt ledarskap utan formellt beslutsmandat eller makt över ingående individers bidrag. Utbildningens syfte är att utveckla deltagarnas kompetens att leda framgångsrik samverkan genom att tillhandahålla teorier, förhållningssätt och verktyg så att dessa kan:

  • Avgöra när samverkan är en lämplig arbetsform
  • bidra till konstruktiva möten mellan samverkansparter
  • föra komplexa, iterativa processer med många perspektiv framåt
  • utvärdera och kritiskt reflektera kring om och hur samverkan kan göras hållbar över tid.

Utbildningen ger dig som deltagare:

  • Ökad insikt i vilken roll du som anställd på SLU vill och kan spela i samverkan.
  • Kunskap om ledarskapsteori, planeringsteori, maktteori, spelteori och lärandeteori som är relevant i samverkansarbete.
  • Kunskap om förhållningssätt och verktyg som underlättar medveten processdesign, facilitering, utvärdering och spridning/uppskalning av samverkan.
  • Möjligheter till erfarenhetsutbyten med kollegor

 

Omfattning, tider, upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar två tillfällen á två dagar och hålls i Uppsala.

Utbildningen är interaktiv och varvar teori med reflektion och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Den är baserad på aktuell forskning som är relevant inom området. För att ge ett så meningsfullt och verksamhetsnära innehåll som möjligt vill vi att deltagarna tar med sig ett eller flera egna exempel på samverkanssituationer som är utmanande, lyckosamma eller på annat sätt värda att fundera kring. Mellan utbildningstillfällena förväntas deltagarna applicera lärdomar i liten skala inom ramen för sina ordinarie arbetsuppgifter. Utbildningen är beroende av ett aktivt deltagande, och därför är det viktigt att du har möjlighet att närvara vid samtliga tillfällen och att du har en dialog med din prefekt/motsvarande om att du har för avsikt att investera tid.

Utbildningen rymmer 21 deltagare. Om fler än så visar intresse kommer vi att eftersträva att skapa en grupp som representerar såväl olika roller inom samverkansledning som funktioner och ämnen inom hela SLU. Viss hänsyn kommer också att tas till när anmälan inkommit.

 

Kursledare

Kursen leds av Magnus Ljung.

 

För ytterligare information

Har du frågor kring detta – så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta kursadministrationen på mejl: chefs-ledarutbildning@slu.se