Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 84 sidor som är taggade med Avhandlingar:

”Lyssna på boende i utsatta områden”

Våra städer växter snabbt, men för att förtätningen ska bli rättvis så måste de boendes röster i socioekonomiskt utsatta områden höras i planeringen. Det är en av slutsatserna i Azadeh Shahrads

Boost för växternas eget försvar mot skadeinsekter

Snytbaggar kan döda en stor del av de nyplanterade träden på ett hygge. Men det går att öka de små granarnas eget försvar. Då gillar inte snytbaggarna dem lika mycket. Det visar Kristina Berggren

Viktigt att hantera skadesvampar i plantskolorna

Ökad kunskap om skadesvampar i plantskolor kan förbättra åtgärderna som används för att skydda skogsplantorna. Därför har Rebecca Larsson i sin doktorsavhandling studerat förekomsten av skadesvampar

Lyckad återvätning kan mildra effekten av översvämningar

Våtmarker fungerar många gånger som en hydrologisk buffer, både mot torka och översvämning. Men kan dessa egenskaper återskapas genom att återställa utdikad våtmark? I sin doktorsavhandling har

Fosforläckage minskar med rätt utformning av tvåstegsdiken

Genom att anlägga tvåstegsdiken, det vill säga utgrävda terrasser längs med jordbruksdiken, kan både näringsläckage och dikeserosion minska. För att få god effekt gäller det dock att åtgärden är

Doktorsavhandling om hållbar växtproduktion anpassad till klimatförändringar

På torsdag disputerar Alessio Costa. I sin avhandling visar han hur variationer i växtföljden, alltså hur man växlar mellan olika grödor på sin åker, kan ge säkrare skördar och ökad hållbarhet i en

Röta på ärt kan bekämpas med resistenta ärtsorter

Ärtor drabbas ofta av rotröta som orsakas av algsvampen Aphanomyces euteiches. Kan vi korsa den goda ärtsorten Linnea med en gammal tysk lantsort för att få nya sorter med bättre resistant mot

Att rädda växter motiverade henne att doktorera i skogsföryngring

Valet av planteringspunkt för en trädplanta kan avgöra om den överlever eller inte. Bodil Häggström har alltid brytt sig om plantornas öde, vilket motiverade henne att undersöka i sin

Bakteriesammansättning i tarmen avgör hur fullkorn bryts ner

Effekterna av fullkornsrågbröd på tarmmikrobiotan studerades i laboratoriestudie och i en koststudie där försökspersonerna fick äta en stor mängd fullkornsrågbröd eller ett kontrollbröd dagligen

Äldre sorter av spannmål – mer än en nisch?

”Man betraktar ofta kulturspannmål som något väldigt nischat, men dessa grödor har egenskaper som borde kunna göra dem intressanta för odling på fler gårdar än i dag”, säger Tove Ortman som

Mark Wales disputation

Avhandlingens titel: "Adolescent outdoor life and well-being" När? 31 maj 2024 kl. 9:00 Var? Crafoordssalen, Alnarp Insitutionen för människa och samhälle

Att förutsäga brödkvalitet med analys istället för provbakning sparar pengar

Är provbakning ett nödvändigt steg i kvalitetskontrollen inom brödindustrin, eller skulle resultaten kunna förutses genom att använda andra analysmetoder? Louise Selga har i sin nya doktorsavhandling

Loading…