Hoppa till huvudinnehåll

Avhandlingar

En del av SLU:s avhandlingar presenteras här som nyheter.

Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete där doktoranden redogör för sitt forskningsområde och sina forskningsresultat. Avhandlingen presenteras och försvaras vid ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation.


Det finns 86 sidor som är taggade med Avhandlingar:

Stor variation av fosfor i diken och bäckar

Hur fungerar fosforinbindning i jordbruksdiken och vattendrag, och hur varierar det mellan årstider och geografiska områden? Trots liknande totalfosforkoncentrationer finns stora skillnader i hur

Tygelkraft vid ridning kan minskas till hälften med hjälp av inlärningsprinciper

I en doktorsavhandling från SLU har doktorand Marie Eisersiö, studerat de signaler som ryttare ger till sina hästar genom tyglarna. Genom tillämpning av inlärningsprinciperna för klassisk betingning

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Så tas ny teknik och nya idéer upp i trädgårdsföretagen

Traditionell odling på friland och i växthus dominerar den svenska grönsaksproduktionen, men branschen rymmer också vertikalodling i växtfabriker med artificiellt ljus och småskalig hantverksmässig

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Rengöring och desinfektion kan förbättras på svenska slakterier

I en ny doktorsavhandling från SLU har rengörings- och desinfektionsmetoderna på två svenska slakterier utvärderats. Metoderna visade sig tillräckliga för att eliminera två olika sjukdomsframkallande

Rollen för buffertremsor vid vattendrag

Buffertremsor har en viktig roll för den ekologiska statusen i livsmiljöer i vattendrag och strandkanter. En ny avhandling från institutionen för vatten och miljö beskriver buffertremsor i

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Rätt trädslag och bättre beslut med fjärranalysdata

Till följd av den snabba teknikutvecklingen finns det nu möjlighet att med nya fjärranalysdata identifiera vilka trädslag som växer på en viss plats. Det visar Arvid Axelsson i sin doktorsavhandling

Bakteriesammansättning i tarmen avgör hur fullkorn bryts ner

Effekterna av fullkornsrågbröd på tarmmikrobiotan studerades i laboratoriestudie och i en koststudie där försökspersonerna fick äta en stor mängd fullkornsrågbröd eller ett kontrollbröd dagligen

Så påverkar skogsskötseln mängden bärris, och därmed fodertillgången för klövvilt

Mängden blåbär, lingon och ljung har minskat kraftigt i svenska skogar, men det finns kunskapsluckor om orsakerna till detta. Nu finns en avhandling från SLU som visar hur skogens trädslagsblandning

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på

Loading…