CV-sida

Per Toräng

Per Toräng
Narturtypsansvar för odlingslandskapet. Fil Dr. växtekologi.

Presentation

Jag analyserar tillstånd och trender för arter och naturtyper. En stor del av arbetet sker på uppdrag av Naturvårdsverket och inkluderar experimentdesign, insamling och sammanställning av data, statistiska analyser, vetenskapliga granskningar och synteser, expertbedömningar, kvalitetssäkring och presentation av resultat i rapporter och på konferenser och workshops. Jag utvecklar också nya indikatorer och analysmetoder för att övervaka och utvärdera bevarandestatusen för arter och naturtyper. Dessutom bidrar jag med expertstöd till myndigheternas naturvårdsarbete, framför allt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Bakgrund

Tidigare var jag forskare och lektor i ekologisk botanik. Min forskning berörde främst hur växter anpassar sig till olika klimat och miljöer, och hur olika typer av markanvändning påverkar ekologiska interaktioner och bevarandet av biologisk mångfald. Under flera år deltog jag i ett internationellt forskningsprojekt som engagerade forskargrupper från fem olika länder, och där målet var att förstå den genetiska och ekologiska bakgrunden till lokal anpassning hos en alpin växt i olika delar av Europa.

Jag har bedrivit undervisning på både grundläggande och avancerad nivå  inom ekologi, evolution, hållbar utveckling, praktisk naturvård och GIS, och har en betydande erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, examination och handledning.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Petrén, H., Toräng, P., Ågren, J, & Friberg, M. 2021. Evolution of floral scent in relation to self-incompatibility and capacity for autonomous self-pollination in the perennial herb Arabis alpina. Annals of Botany, mcab007, https://doi.org/10.1093/aob/mcab007.

Laenen, B., Tedder, A., Nowak, M.D., Toräng, P., Wunder, J., Wötzel, S., Steige, K.A., Kourmpetis, Y., Odong, T., Drouzas, A.D., Bink, M.C.A.M., Ågren, J., Coupland, G., & Slotte, T. 2018. Demography and mating system shape the genome-wide impact of purifying selection in Arabis alpina. PNAS, 115: 816-821.

Toräng, P., Vikström, L., Wunder, J., Wötzel, S., Coupland, G., & Ågren, J. 2017. Evolution of the selfing syndrome: Anther orientation and herkogamy together determine reproductive assurance in a self-compatible plant. Evolution, 71: 2206-2218.

Toräng, P., Wunder, J., Obeso, J.R., Herzog, M., Coupland, G., & Ågren, J. 2015. Large-scale adaptive differentiation in the alpine perennial herb Arabis alpina. New Phytologist, 206: 459-470.

Ågren, J., Hellström, F., Toräng, P., & Ehrlén, J. 2013. Pollinators and grazers drive spatial variation in selection on a genetically based polymorphism in floral display. PNAS, 110: 18202-18207.

Vanhoenacker, D., Toräng, P., Ågren, J., & Ehrlén, J. 2010. Morph-specific selection on floral traits in a polymorphic plant. Journal of Evolutionary Biology, 23: 1251-1260.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2010. Linking environmental and demographic data to predict future population viability of a perennial herb. Oecologia, 163: 99-109.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2010. Habitat quality and among-population differentiation in reproductive effort and flowering phenology in the perennial herb Primula farinosa. Evolutionary Ecology, 24: 715-729.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2008. Mutualists and antagonists mediate frequency-dependent selection on floral display. Ecology, 89: 1564-1572.

Løe, G., Toräng, P., Gaudeul, M., & Ågren, J. 2007. Trichome production and spatiotemporal variation in insect herbivory in the perennial herb Arabidopsis lyrata. Oikos, 116: 134-142.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2006. Facilitation in an insect-pollinated herb with a floral display dimorphism. Ecology, 87: 2113-2117.

Övrigt

Westling, A., Toräng, P., Jacobson, A., Haldin, M., & Naeslund, M. (eds.) 2020. Sveriges arter och naturtyper i EU: s art-och habitatdirektiv: Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018. Naturvårdsverket, Stockholm.

Toräng, P., & Jacobson, A. 2019. Invasiva främmande arter påverkar gräsmarkernas bevarandestatus. Dagens natur. https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/invasiva-frammande-arter-paverkar-grasmarkernas-bevarandestatus/

Toräng, P., & Rygne, H. 2018. Planerar för utökade gräsmarker. Miljötrender, Jordbrukslandskap. SLU. https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/miljo/hall-dig-uppdaterad/miljotrender-arkiv/2018/miljotrender2018_webb.pdf

Toräng, P. 2016. Betestrycket påverkar den genetiska variationen. Biodiverse, 21(4): 12-13.

Toräng, P. 2016. Undervattenspollinering. Svensk botanisk tidskrift, 111: 54-55.

Toräng, P. 2016. Besksötan tar myror till hjälp. Svensk botanisk tidskrift, 110: 321-322.

Jonsson, A., Jonsson, T., & Toräng, P. 2016. Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna. Rapport Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Vatmarker/Hornborgasjon/

Toräng, P. 2015. Bieffekter. Svensk botanisk tidskrift, 109: 337-338.

Toräng, P. 2015. Mörkare blommor närmare ekvatorn. Svensk botanisk tidskrift, 109:219-220.

Toräng, P. 2015. Kaffets arvsmassa kartlagd. Svensk botanisk tidskrift 109:17.

Toräng, P. 2014. Ett blommande Arktis. Svensk botanisk tidskrift 108:205.

Toräng, P. 2014. Betesdjuren styr majvivans höjd. Svensk botanisk tidskrift 108:113.

Toräng, P. 2014. Oroande minskning av vanliga fåglar i fjällen. Fjället 1/14.

Toräng, P., & Vanhoenacker, D. 2009. Majvivan i Sverige. Svensk botanisk tidskrift. 3-4:133-140.

Toräng, P. 2007. Den snyltande majvivan. Forskning & Framsteg 4:36-39.

Nilsson, E., Toräng. P., & Vass, M. 2006. Besök hos Drottning Omma - en exkursionsrapport från det fascinerande Omberg. Daphne 17:14-17.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård
Telefon: +4618671544
Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E, Uppsala