CV-sida

Per Toräng

Per Toräng
Per Toräng är miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken. Han är narturtypsansvarig för kust och odlingslandskap. Per Toräng analyserar tillstånd och trender för arter och naturtyper. Dessutom är han biträdande koordinator för FOMA biologisk mångfald.

Presentation

Jag analyserar tillstånd och trender för arter och naturtyper. Arbetet omfattar  insamling och sammanställning av data, statistiska analyser, vetenskapliga granskningar och synteser, expertbedömningar och kvalitetssäkring. Jag utvecklar också nya indikatorer och analysmetoder för att övervaka och utvärdera bevarandestatusen för arter och naturtyper. Dessutom bidrar jag med expertstöd till myndigheternas naturvårdsarbete, framför allt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och länsstyrelserna.

Samverkan

Biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet biologisk mångfald:

https://www.slu.se/miljoanalys/program/program-biologisk-mangfald/

Bakgrund

Tidigare var jag forskare och lektor i ekologisk botanik. Min forskning berörde främst hur växter anpassar sig till olika klimat och miljöer, och hur olika typer av markanvändning påverkar ekologiska interaktioner och bevarandet av biologisk mångfald. 

Jag har bedrivit undervisning på både grundläggande och avancerad nivå  inom ekologi, evolution, hållbar utveckling, praktisk naturvård och GIS, och har erfarenhet av kursutveckling, kursansvar, examination och handledning.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Petrén, H., Thosteman, H., Stift, M., Toräng, P., Ågren, J., & Friberg, M. 2023. Differences in mating system and predicted parental conflict affect post-pollination reproductive isolation in a flowering plant. Evolution, 77: 1019–1030, https://doi.org/10.1093/evolut/qpad016

Petrén, H., Toräng, P., Ågren, J., & Friberg, M. 2021. Evolution of floral scent in relation to self-incompatibility and capacity for autonomous self-pollination in the perennial herb Arabis alpina. Annals of Botany, mcab007, https://doi.org/10.1093/aob/mcab007.

Laenen, B., Tedder, A., Nowak, M.D., Toräng, P., Wunder, J., Wötzel, S., Steige, K.A., Kourmpetis, Y., Odong, T., Drouzas, A.D., Bink, M.C.A.M., Ågren, J., Coupland, G., & Slotte, T. 2018. Demography and mating system shape the genome-wide impact of purifying selection in Arabis alpina. PNAS, 115: 816-821.

Toräng, P., Vikström, L., Wunder, J., Wötzel, S., Coupland, G., & Ågren, J. 2017. Evolution of the selfing syndrome: Anther orientation and herkogamy together determine reproductive assurance in a self-compatible plant. Evolution, 71: 2206-2218.

Toräng, P., Wunder, J., Obeso, J.R., Herzog, M., Coupland, G., & Ågren, J. 2015. Large-scale adaptive differentiation in the alpine perennial herb Arabis alpina. New Phytologist, 206: 459-470.

Ågren, J., Hellström, F., Toräng, P., & Ehrlén, J. 2013. Pollinators and grazers drive spatial variation in selection on a genetically based polymorphism in floral display. PNAS, 110: 18202-18207.

Vanhoenacker, D., Toräng, P., Ågren, J., & Ehrlén, J. 2010. Morph-specific selection on floral traits in a polymorphic plant. Journal of Evolutionary Biology, 23: 1251-1260.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2010. Linking environmental and demographic data to predict future population viability of a perennial herb. Oecologia, 163: 99-109.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2010. Habitat quality and among-population differentiation in reproductive effort and flowering phenology in the perennial herb Primula farinosa. Evolutionary Ecology, 24: 715-729.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2008. Mutualists and antagonists mediate frequency-dependent selection on floral display. Ecology, 89: 1564-1572.

Løe, G., Toräng, P., Gaudeul, M., & Ågren, J. 2007. Trichome production and spatiotemporal variation in insect herbivory in the perennial herb Arabidopsis lyrata. Oikos, 116: 134-142.

Toräng, P., Ehrlén, J., & Ågren, J. 2006. Facilitation in an insect-pollinated herb with a floral display dimorphism. Ecology, 87: 2113-2117.

Övrigt

Ahlgren, S., Behaderovic, D., Wirsenius, S., Carlsson, A., Hessle, A., Toräng, P., Seeman, A., den Braver, T., & Kvarnbäck, O. 2022. Miljöpåverkan av svensk nöt- och lammköttsproduktion. RISE Rapport 2022:143. 

Westling, A., Toräng, P., Jacobson, A., Haldin, M., & Naeslund, M. (eds.) 2020. Sveriges arter och naturtyper i EU: s art-och habitatdirektiv: Resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018. Naturvårdsverket, Stockholm.

Jacobson, A., & Toräng, P. 2020. Lär dig signalarter för ängs- och naturbetesmark. Svensk botanisk tidskrift, 114: 148-149.

Toräng, P., & Jacobson, A. 2019. Invasiva främmande arter påverkar gräsmarkernas bevarandestatus. Dagens natur. https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/Dagens-natur/invasiva-frammande-arter-paverkar-grasmarkernas-bevarandestatus/

Toräng, P., & Rygne, H. 2018. Planerar för utökade gräsmarker. Miljötrender, Jordbrukslandskap. SLU. https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/miljo/hall-dig-uppdaterad/miljotrender-arkiv/2018/miljotrender2018_webb.pdf

Toräng, P. 2016. Betestrycket påverkar den genetiska variationen. Biodiverse, 21(4): 12-13.

Toräng, P. 2016. Undervattenspollinering. Svensk botanisk tidskrift, 111: 54-55.

Toräng, P. 2016. Besksötan tar myror till hjälp. Svensk botanisk tidskrift, 110: 321-322.

Jonsson, A., Jonsson, T., & Toräng, P. 2016. Utvärdering av Hornborgasjöns restaurering: måluppfyllelse och effekter på biologisk mångfald med fokus på vegetation och fågelfauna. Rapport Naturvårdsverket. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Vatmarker/Hornborgasjon/

Toräng, P. 2015. Bieffekter. Svensk botanisk tidskrift, 109: 337-338.

Toräng, P. 2015. Mörkare blommor närmare ekvatorn. Svensk botanisk tidskrift, 109:219-220.

Toräng, P. 2015. Kaffets arvsmassa kartlagd. Svensk botanisk tidskrift 109:17.

Toräng, P. 2014. Ett blommande Arktis. Svensk botanisk tidskrift 108:205.

Toräng, P. 2014. Betesdjuren styr majvivans höjd. Svensk botanisk tidskrift 108:113.

Toräng, P. 2014. Oroande minskning av vanliga fåglar i fjällen. Fjället 1/14.

Toräng, P., & Vanhoenacker, D. 2009. Majvivan i Sverige. Svensk botanisk tidskrift. 3-4:133-140.

Toräng, P. 2007. Den snyltande majvivan. Forskning & Framsteg 4:36-39.

Nilsson, E., Toräng. P., & Vass, M. 2006. Besök hos Drottning Omma - en exkursionsrapport från det fascinerande Omberg. Daphne 17:14-17.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 2
Telefon: +4618671544, +46761189799