CV-sida

Martin Johnsson

Martin Johnsson
Forskare vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; genetisk variation, kvantitativ and populationsgenetik i domesticerade djur, husdjursgenomik. Docent i husdjursvetenskap inriktning kvantitativ genetik och genomik.

Forskning

Min forskning handlar om genetisk variation och den genetiska grunden för komplexa egenskaper, särskilt hos kor, höns, och grisar.

Sedan 2024 är jag Beijerforskare med inriktning precision livestock farming vid Beijerlaboratoriet för husdjursforskning.

Jag leder forskningsprojektet "Genomets dynamik i husdjursavel: hur genomets egenskaper påverkar aveln" finansierat av forskningsrådet Formas.

Här är några ämnen som särskilt intresserar mig:

Populationsgenomik. Med hjälp av stora mängder DNA-sekvensdata kan vi beskriva den genetiska variationen hos vilda och domesticerade populationer med högre precision än någonsin. Jag är särskilt intresserad av gentisk variation, selektion och rekombination hos lantbruksdjur.

Genetisk kartering av komplexa egenskaper. Jag är intreserad av den genetiska grunden för viktiga komplexa egenskaper som kroppsstorlek och benstyrka. Genom att kartlägga den genetiska grunden för molekylära egenskaper som genuttryck (s.k. "eQTL mapping") kan vi identifiera gener som påverkar komplexa egenskaper, samt bättre förstå regleringen av genuttryck.

Skadlig mutation. Skadliga genetiska varianter kan detekteras med hjälp av DNA-tester och sekvensering och ger upphov till många intressanta frågor om hur de kan hanteras i avelsprogram.

Domesticering. Domesticering är den evolutionär process då vilda djur ger upphov till djur som lever med människor. Mitt doktorandprojekt handlade om att kartera den genetiska grunden för domesticeringsegenskaper hos höns.

 

Bakgrund

2017-: Instutitionen för husdjursgenetik, SLU.

Under 2017-2019 stationerad vid The Roslin Institute, University of Edinburgh, finansierat av mobilitetsstöd från forskningsrådet Formas.

2016–2017: Postdoktor, IFM Biologi, Linköping University

2011–2015: Doktor i genetik, IFM Biologi, Linköping University.
Avhandling: Genomics of chicken domestication and feralisation
Handledare: Dominic Wright

2010: Forskningsassistent, IFM Biology, Linköping University

2010: Civilingenjör i teknisk biologi, Linköping University

Handledning

Jag handleder gärna examensarbeten; se listan med förslag till projekt vid institutionen.


Publikationslista: