CV-sida

Jennifer Nyström-Kandola

Jennifer Nyström-Kandola
Doktorand i forskargruppen Toxikologisk Livsmedelssäkerhet vid institutionen för biomedicin och veterinärfolkhälsovetenskap

Forskning

Jag doktorerar inom biomedicin, där mina projekt ämnar till bidra med mer kunskap om epxoneringsmönster och hälsoutfall av högfluorerade kemikalier (PFAS) hos svenska barn och ungdomar. Denna kunskap kan senare ligga till grund för utvecklandet av hälsobaserade riktvärden för PFAS i båda livsmedel och dricksvatten.

Genom att använda mig av data från den populationsbaserade kostundersökningen Riksmaten ungdom 2016-2017 (RMU) undersöker jag specifikt vikten av lågkontaminerat dricksvatten som exponeringskälla av PFAS, samt undersöka sambandet mellan PFAS halter i dessa ungdomar samt den kost de äter. Därtill så är jag intresserad av att undersöka kombinationseffekter, mer kända som "cocktail effekter" av PFAS inclusive andra peristenta organiska föroreningar (POPs) och deras effekt på barn och ungdomars sköldkörtelhormonstatus. Denna analys kommer genomföras i RMA men också i den Uppsalabaserade mamma-barn kohorten POPUP. 

Både RMA och POPUP koordineras av Livsmedelsverket. Min doktorandtjänst  är finansierad av FORMAS och Naturvårdsverket.

Bakgrund

Kandidatexamen in miljövetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014-2017

Masterexamen i biologi med fokus på miljötoxikologi, Uppsala Universitet, 2017 -2019

Publikationer i urval

Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Moraeus L, Lignell S. 2022. Demographic, life-style and physiological determinants of serum per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) concentrations in a national cross-sectional survey of Swedish adolescents. Environ Research, 208 (112674). https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112674

Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Lignell S, Moraeus L. 2022. Healthy eating index and diet diversity score as determinants of serum perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in a national survey of Swedish adolescents. Environ Research, 212, Part A (113170). https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113170

Glynn A, Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Lignell S, Gyllenhammar I, Lindroos AK, Ahrens L. 2020. Koppling mellan halter av per-och polyfluorerade alkylsubstanser i dricksvatten och blodserum bland deltagarna i Riksmaten ungdom 2016-17. Health-Related Environmental Monitoring Program 2020. Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences. http://naturvardsverket.diva-portal.org/s


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: +4618672781
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala