CV-sida

Eva Stephansson

Eva Stephansson
Projektledare och kvalitetsansvarig för Sidas helpdesk för miljö och klimat, vilket är ett myndighetssamarbete mellan Sida och SLU/GU (dvs SLU och Göteborgs universitet samarbetar kring denna helpdeskfunktion). Helpdesken är ett stöd för Sida i deras ambition att integrera miljö och klimatfrågor i svenskt utvecklingssamarbete. Det omfattar bl.a. att granska projektansökningar och Sidas partners ,samt ge råd kring hur miljöintegreringsarbetet kan stärkas. Det omfattar även att bidra i kompetens- och metodutvecklingsarbetet inom Sida. Läs mer: www.sidaenvironmenthelpdesk.se

Presentation

Jag arbetar med att stärka miljöintegreringen inom det svenska utvecklingssamarbetet. Detta sker genom det myndighetssamarbete som finns mellan Sida och SLU/GU, dvs Sidas helpdesk för miljö och klimat. Helpdesken bistår Sida med expertstöd bl.a. genom att granska projekt och programansökningar, att granska samarbetspartners interna rutiner för miljöintegrering, utveckla metodstöd informationsmaterial och vägledningar och att medverka i olika kompetensutvecklingsaktiviteter.

Bland mina intresseområden kan nämnas: hållbar utveckling, miljöintegrering, miljöbedömning, metodutveckling, miljöledning,  jordbruk, biodiversitet och ekosystemtjänster, fattigdomsbekämpning, gender och miljö och miljö och mänskliga rättigheter.

Jag har arbetat på SLU som rådgivare för Sida vad gäller miljöintegrering sedan 2001. Före återkomsten till SLU arbetade jag på Sida med fokus på naturresurser och miljö, dels i Stockholm och dels på den svenska ambassaden i Narirobi.

Jag har en agronomutbildning (mark/växt) från SLU.

Länkar

www.sidaenvironmenthelpdesk.se


Kontaktinformation

Föreståndare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618672660, +46706262660