CV-sida

Eddie von Wachenfeldt

Eddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt är miljöanalysspecialist och naturtypsansvarig för sjöar, vattendrag och våtmarker. Doktor i limnologi. Koordinator för miljöanalysprogrammet för biologisk mångfald. Arbetar med miljöanalys med inriktning inriktning på naturvård på nationell och EU-nivå med bl a fokus på art- och habitatdirektivet och vattendirektivet. Stöd till Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelser.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Akvatiska ekosystem
Telefon: +4618672241, +46738237734
Postadress:
Box 7007
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E, Uppsala, Uppsala