Avsiktsförklaring för en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö inom den gröna sektorn

Senast ändrad: 30 januari 2024

Genom att underteckna denna avsiktsförklaring visar vi, aktörer inom den gröna sektorn, att vi står enade i en gemensam vision som tar avstamp i vikten av att systematiskt arbeta för en jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö. Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk.

1.   Vision

En grön sektor med en attraktiv, jämställd och jämlik arbets- och studiemiljö i världsklass.

2.   Syfte

Syftet med avsiktsförklaringen är att förbättra den sociala och organisatoriska arbets- och studiemiljön inom såväl utbildningsmiljöer som arbetsplatser inom den gröna sektorn. Avsikten är att erbjuda studerande samt verksamma inom den gröna sektorn en god jämställd och jämlik arbets- och/eller studiemiljö.

3.   Mål

Den gröna sektorn ska vara en arbets- och studieplats där alla känner sig inkluderade, trygga och välkomna. Detta nås genom att:

 • Aktivt arbeta med att skapa attraktiva studie- och arbetsförhållanden och studie- och arbetsmiljöer ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
 • Förbättra och synliggöra arbetet mot diskriminering och trakasserier.
 • Verka för att förnya och nyansera bilden av den gröna sektorn.
 • Vara en förebild för andra företag/organisationer samt för elever och studenter inom den gröna sektorn.

4.   Andra policys/dokument

Avsiktsförklaringen är skriven med fokus på verksamma inom  den gröna sektorn såväl inom utbildningsmiljöer, policyorganisationer som inom den gröna sektorns arbetsplatser. Dokumentet ersätter inte parternas egna policydokument utan ska ses som ett komplement.

5.   Åtgärdsplan

Undertecknande parter har olika roller. Samtliga parter ska i tillämpliga delar för respektive verksamhet:

 • Tydligt ta ställning för att en jämlik och jämställd arbets- och studiemiljö är en förutsättning för framgångsrika arbets- och studieresultat.
 • Aktivt verka för att integrera jämställdhetsperspektivet i den ordinarie verksamheten.
 • Aktivt verka för att studeranderepresentanter, medarbetare, förtroendevalda och chefer samverkar i frågor enligt syftet i avsiktsförklaringen.
 • Genomföra kunskapshöjande åtgärder, exempelvis utbildningar, med syfte att skapa en jämlik och jämställd arbets- och/eller studiemiljö.
 • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter inom området till andra organisationer.

De parter som är arbetsgivare och utbildningsanordnare ska dessutom, i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567):

 • Aktivt motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Ta ansvar för att skapa en respektfull och inkluderande arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.
 • Ha riktlinjer vad gäller misstanke om diskriminering och trakasserier.
 • Ha rutiner för att skyndsamt fånga upp och hantera signaler vid misstanke eller kännedom om att någon utsätts för diskriminering eller trakasserier.
 • Göra tydligt att diskriminering och trakasserier av anställda, studenter eller elever kan innebära disciplinära åtgärder.

 

Underskrifter:

Maria Knutson Wedel

Rektor, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Mattias Persson

Ordförande, Agronomförbundet

 

Felicia Edman

Vice Ordförande, Alnarps Studentkår

 

Ulrik Wedelin

Affärsområdeschef Skog och lantbruk, Handelsbanken

 

Linn Riddarhierta

Ordförande, Hippologernas Akademiska Studentkår

 

Sören Petersson

Affärsområdeschef Skog, Holmen

 

Victoria Tönnberg

Ordförande, Hortonomförbundet

 

Jesper Broberg

Förbundsdirektör, Hushållningssällskapet

 

Karolina Lagerlund

VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse

 

Solveig Larsson

Förbundsordförande, Jägarnas Riksförbund

 

Palle Borgström

Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund

 

Christian Hidén

Ordförande, Lantmästarförbundet

 

Josefine Andersen

Ordförande, Lantmästarkåren

 

Fredrik Munter

VD, Mellanskog

 

Anders Hagg

Ordförande, Naturbrukslärarförbundet

 

Anneli Gunnars

Ordförande, Naturbruksskolornas Förening

 

Pär Lärkeryd

VD, Norra Skog

 

Åsa Larsson Blind

Ordförande, Sámiid Riikkasearvi, Svenska Samernas Riksförbund

 

Jonas Mårtensson

Affärsområdeschef, SCA Skog

 

Åke Barklund

Ordförande, Skogsakademikerna

 

Joel Alstergren

Ordförande, Skogshögskolans studentkår

 

Olivia Johansson

Ordförande, Skogsmästarskolans studentkår

 

Herman Sundqvist

GD, Skogsstyrelsen

 

Lena Söderström

Ordförande, SLU Holding

 

Annica Bresky

VD och Koncernchef Stora Enso

 

Per Matses

TF VD, Sveaskog

 

Lotta Lyrå

VD, koncernchef, Södra

 

Emma Brihall

Ordförande, Ultuna Studentkår

 

Mika Berglund

Ordförande, Veterinärmedicinska Föreningen

 

Dorit Greve

VD/CEO, Växa Sverige