Vår egen jord, skog och miljö

Senast ändrad: 20 juni 2024

En knapp mil öster om Visby ligger SLU Hallfreda egendom. Här arbetar driftledaren Andreas Nypelius som är glad över att arbetet med miljöåtgärder gett resultat. Men egentligen är det inte så märkvärdigt.

– Jag tycker att det inte är så stor deal att jobba mot våra miljömål, det hör till, säger Andreas, som har lantmästarexamen från Alnarp.

En solig dag i maj håller Andreas på med att tömma en spannmålssilo med höstvete som ska gå iväg till försäljning, denna gång till Klintehamn och Kalmar. Att arbeta praktiskt är vardagen för personalen vid SLU:s lantbruksdrift som sköter skogs- och jordbruk på våra fyra lantbruksegendomar: Alnarps egendom, Hallfreda egendom, Lanna egendom och Ultuna egendom, samt sex skogsinnehav.

– Den gör inte som jag vill, säger Anders, som förutom att dividera med spannmålssilon också har koll på 300 hektar jordbruksmark med spannmål, oljeväxter, ärtor och rödklöverfrö. Koll har han också på miljömålen vid Lantbruksdriften.

Biologisk mångfald

Victoria Thuillier, lantbrukschef vid lantbruksdriften berättar att efter tre år med egna lokala miljömål har de nu gått igenom en externrevision.

– Vid revisionen på Hallfreda konstaterade revisorn att vi hade levererat extra mycket inom biologisk mångfald.

På Hallfreda, men även på de andra gårdarna, kikar man på Svenskt sigills certifiering. För att öka biologisk mångfald följer de råd som att ställa halmbalar i åkerkanten för att skapa små habitat för insekter och andra smådjur så att de kan söka skydd och boa. De lämnar blommande vägkanter och remsor i kanten av fälten och sår en blandning av blommande örter för att locka pollinerare. De skapar goda miljöer för fältvilt, dvs. småvilt som fåglar, rapphöns och harar.

– Vi gör det som en naturlig del av vårt jordbruk, säger Victoria och får medhåll av Andreas.

– Vi har uppnått vår målsättning som bygger på vårt eget arbete och material från jordbruksverket som säger vad vi kan göra, en åtgärd per tio hektar, vi ska göra ett trettiotal åtgärder men vi gör 64, säger Andreas. Vi har målen, ser nyttan med dem och kan kombinera med att effektivisera vår produktion, det hela bygger på att gynna biologisk mångfald, vattenstatus med kvalitet och minskat näringsläckage.

Annat som görs är att i en serie av fält eller öppet fält kan man lämna en oplöjd remsa i åkern, en skalbaggsås, ett ställe för skalbaggarna att boa, vila i och utgå ifrån. Därifrån kan de ge sig ut i grödan och äta upp skadeinsekter.

– Ytterligare sätt att göra nytta, säger Victoria, är att använda brukningsvägarna för traktorer och att göra stigar för att för att underlätta för människor att komma ut i naturen. Det är bättre att använda stigar än att traska ut bland raps och solrosor för att ta selfies, för det är inte ok, skrattar Victoria.

Besök gärna

Så, SLU:are, om du beger dig ut i landet i sommar, besök gärna någon av våra gårdar, arbetet är i full gång. Kontakta då någon av driftledarna, se länk i faktarutan.

Tips 1: I Uppsala kan du bland annat njuta blommande åkrar, miljöfält, vid Vindbron längs Fyrisån och längs väg 255 vid Krusenberg.

Tips 2: Besök gärna Hallfredadagen som i år arrangeras den 9 juli. Dränering, bevattning och jordhälsa är ämnen på agendan.

Text: Vanja Sandgren

Till Vårt SLU

Fakta:

Lantbruksdriften vid SLU sköter skogs- och jordbruk på de fyra lantbruksegendomarna lantbruksegendomarna Alnarps egendomHallfreda egendomLanna egendom och Ultuna egendom, samt sex skogsinnehav. Av arealen är ca 2 390 ha åkermark, 390 ha naturbetesmark, 1 720 ha produktiv skogsmark och 570 ha med naturvårdsmål.

Producerar mat, bioenergi och data

Förutom att upplåta försöksarealer till fältförsök och lokaler för utbildning bedriver lantbruksdriften också kommersiell växtodling med försäljning både internt och externt, samt säljer entreprenadtjänster. Lantbruksdriften på samtliga egendomar är miljöcertifierad enligt ISO 14001

Miljömål

– Vi har fem miljömål som är vårt sätt att leverera på SLU:s övergripande miljömål, säger Victoria. Målområdena är fossilfria drivmedel senast 2025 samt åtgärder inom växtnäring, växtskydd och biologisk mångfald.

– Eftersom verksamheten är självfinansierande och inte har anslag, står vi med liknande utmaningar för omställningen, som resten av lantbruket, säger Victoria. Det handlar om hur vi ska se på kostnaden för omställningen och vem som ska betala. Men det är positivt att vi kan visa på goda exempel och fortsätta testa och implementera vad forskningen kommer fram till på våra egna gårdar med fina resultat.

Lokalt miljöarbete