HR-enheten

Senast ändrad: 09 november 2018

HR-enheten är en både rådgivande och utförande enhet inom personalavdelningen. Vi har i och med vår centrala placering ett ansvarar för arbetsgivarfrågor på universitetsnivå. Vårt arbete syftar till att underlätta för chefer och ledare att fullgöra sina uppdrag, uppnå sina mål, utveckla sin verksamhet och skapa arbetsplatser där medarbetare trivs.

Rådgivning

Hjärtat i vår verksamhet är rådgivande stöd till verksamhetens chefer. Det betyder att prefekter, avdelningschefer och andra som har personalansvar kan vända sig till oss för råd. Vi stöder också personaladministratörer och beslutsstöd. Vår rådgivning spänner över ett stort område, och vi hanterar allt från annonsformuleringar till omorganisationer.

Vi är en expertfunktion när det gäller HR-frågor. Du som chef kan vända dig till oss för att få hjälp att hitta den bäst fungerande lösningen. Vi bistår med kunskap i de regelverk som finns och med hjälp att navigera mellan dem, för att du ska kunna hantera din situation på ett bra sätt. Vi kan också bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg som gör det enklare för dig som chef att strukturera din vardag och utveckla dina medarbetare.

Du behöver komma till oss för rådgivning inför en förändring, övertalighet eller annan personalsituation som är på ingående, men också för rådgivning i en aktuell situation där något redan inträffat. Eftersom vi även är utförande i vissa ärenden, kan vi efter att du bestämt hur du vill gå vidare, också hjälpa dig med samordning och förhandling.

Vi är drygt tio personer som arbetar som HR-specialister och varje institution vid SLU har en tilldelad specialist att vända sig till. Vi har beskrivit verksamheten i HR-enhetens uppdragsbeskrivning.

Personaldirektör

Anna-Karin Olofsdotter, 018-67 10 82, 072-5131432

Tf HR-chef

Åsa Söderberg, 018-67 23 23
Arbetsmiljö, Rehabiliteringsfrågor och Adato
Husdjurens miljö och hälsa, Husdjurens utfodring och vård, Husdjursgenetik, Platschef Skara, Anatomi fysiologi och biokemi, Husdjurens utfodring och vård, Reproduktionsbiologi, Biomedicin och veterinär, Ekonomiavdelningen, SCAW.

HR-specialister Uppsala 

Erika Anundsson, 018-67 19 19
Kompetensförsörjning, Introduktion
Centrum för biologisk mångfald, Växtproduktionsekologi, Ekologi, Växtbiologi, NJ fakultetskansli, NJ fakultet, Intendentur Mark och vatten, Intendentur Biocentrum, Avdelningen för infrastruktur.

Peter Berglund Andersson, 018-67 15 89
Avtal, förhandling
Artdatabanken, Ekonomi, Molekylära vetenskaper, Personalavdelningen, Kommunikationsavdelningen, Egendomsavdelningen, Biblioteket.

Eva Borgert, 018-67 19 63
Internationella frågor, ReachMee, Webb
Akvatiska resurser (SLU Aqua).

Maria Gustafsson, 018-67 15 91
UDS, Planeringsavdelningen.

Henrik Hägerström, 018-67 17 92
Avtal, förhandling
Mark och miljö, Vatten och miljö, Energi och teknik, Husdjurens miljö och hälsa, Platschef Skara.

Agneta Rösth Ekmyr, 018-67 22 83
Lönebildning
Stad och Land.

HR-specialist Umeå

 Jenni Vahlström, 090-786 82 40, Tjänstledig
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Skoglig fältforskning, Skogens ekologi och skötsel, Vilt fisk och miljö, Skoglig resurshållning, Skoglig genetik, S fakultet, S fakultetskansli

Maria Bergling , 090-786 81 64
Högre anställningar
Skogsmästarskolan, Skoglig mykologi och patologi, Norrländsk jordbruksvetenskap, Skogsekonomi, Skogens biomaterial och teknologi, IT-avdelningen.

HR-specialist Alnarp

Kristin Larsson, 040-41 50 18
Fakultets- och ortsövergripande frågor
Omvärld Alnarp, Växtskyddsbiologi, Arbetsvetenskap ekonomi och miljöpsykologi, Odlingsenhet, Movium, Växtförädling, Landskapsarkitektur planering och förvaltning, Sydsvensk skog, LTV fakultet, LTV fakultetskansli, Biosystem och teknologi.

 Arbetsmiljösamordnare

Monica Östman 018-67 12 27
Handläggare för Lika Villkors-frågor, Arbetsmiljöfrågor, Samordnare Företagshälsovård, Handläggare för FOKUS
VH intendentur, Kliniska vetenskaper, Utbildningsservice VHC, VH intendentur, VH fakultet, VH fakultetskansli, Lövsta, Internrevisionen, Ledningskansliet, Utbildningsavdelningen, Rektor.

Systemfrågor

Göran Åkerman, 018-67 19 13 
Systemförvaltning

Fakta:

Alnarp Besöksadress: Norra Dubbelvillan, Sundsvägen 5 Postadress: Box 52, 230 53  Alnarp

Ultuna Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8 Postadress: Box 7087, 756 51 Uppsala

Umeå Besöksadress: Skogsmarksgränd Postadress: 901 83 Umeå


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se