Fastighetsförvaltningen

Senast ändrad: 14 maj 2024

SLU äger 6 300 hektar mark och 420 byggnader runt om i Sverige. Bland fastigheterna finns bland annat lokaler för utbildning och forskning. Innehavet innefattar även flera stora lantbruk och olika skogsfastigheter.

Fastighetsförvaltningen inom SLU ansvarar för att underhålla, förädla och utveckla fastighetsbeståndet. Verksamheten bedrivs på drygt ett 30-tal platser runt om i Sverige, vilka redovisas i kartan under länkar nedan.

På Funbo-Lövsta utanför Uppsala har SLU även en biogasanläggning, som försörjer bland annat Ultuna egendom och Lövsta lantbruksforskning med både el och värme. Den drivs av gödsel från SLU:s nöt- och grisstallar. Detta är ett exempel på kretslopp i full skala.

Här kan du läsa mer om alla våra fastigheter >>

Förvaltning och underhåll

Beskrivning av tjänsten: Förvaltning och underhåll genomförs för att bevara och öka värdet i SLU:s fastigheter och för att tillfredsställa verksamhetens krav och behov. Planerat underhåll utförs enligt underhållsplanen. Lokal- och fastighetsanpassningar görs utifrån hyresgästens behov och önskemål. Nybyggnationer görs utifrån hyresgästers önskemål men också utifrån förändrade eller nya lagar och förordningar. Strategisk utveckling av fastighetsbeståndet.

Beställning: Beställning av lokalanpassning går via lokaler och projekt.

Prissättning: Hyra eller arrende. I gårdsarrenden ligger ansvaret för det planerade och löpande underhållet på arrendatorn.

Tilläggstjänster: Inga.

Studentbostäder

Beskrivning av tjänsten: Fördelning och uthyrning av studentbostäder (enligt nya förordningen SFS 2022:1515) till:

 1. studenter som genomför en begränsad del av sin utbildning vid högskolan inom ramen för ett utbytesprogram med en utländsk högskola,
 2. studenter på grundnivå eller avancerad nivå som är avgiftsskyldiga enligt 5 § förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor,
 3. studenter på forskarnivå (doktorander) som har påbörjat sina studier de senaste sex månaderna,
 4. gästforskare vid högskolan, under förutsättning att de inte är anställda där, eller
 5. anställda vid högskolan som
  a) har varit anställda vid högskolan i högst sex månader,
  b) i huvudsak arbetar med forskning eller konstnärlig forskning, och
  c) har avlagt doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen eller har nått motsvarande vetenskaplig kompetens respektive konstnärlig kompetens högst fem år innan anställningen påbörjas.

Konsekvensen av den nya förordningen (SFS 2022:1515) är bland annat att SLU inte längre kan hyra ut studentbostäder i inhyrda studentbostäder till svenska programstudenter. Redan ingångna avtal påverkas inte.

Möjligheterna att, enligt gällande regelverk, hitta en extern part som kan ta över hanteringen av studentbostäder för uthyrning till svenska programstudenter undersöks.

Kontakt: Christina Johansson, bostadshandläggare, housing@slu.se

Beställning: Tjänsten beställs via Utbildningsavdelningen.

Prissättning: Via hyresintäkter.

Tilläggstjänster: Inga.