Bakgrund och mål för kvalitetssäkringen av utbildningen

Senast ändrad: 28 oktober 2022

Sedan januari 2017 har Sveriges lärosäten tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra den högre utbildningen.

Det innebär att varje lärosäte utvecklar och implementerar ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringssystemet och genomför utbildningsutvärderingar.

Kvalitetssäkringen vid SLU

Vårt system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet återkommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger.

Nulägesanalysen görs av berörd forskarutbildnings- eller programnämnd medan kvalitetsdialogerna sker mellan den utbildningsansvarige på universitetsnivå (vicerektor med ansvar för forskarutbildning/utbildningsnämnden) och berörd forskarutbildnings- eller programnämnd.

Mål för kvalitetssäkringen

Grunden för SLU:s system för kvalitetssäkring kan sammanfattas i följande punkter:

  • SLU ska ha utbildningar av god kvalitet. En nödvändig förutsättning för detta är att utbildningsprocessen är av god kvalitet.
  • SLU:s definitioner av vad som är god kvalitet i utbildningsprocessen utgår från nationella och internationella överenskommelser samt lagstadgade krav. Definitionerna (kvalitetsstandarderna) är baserade på universitetets strategiska mål, värdegrund samt riktlinjer, regler och policy för utbildningen.
  • Genom systematisk kvalitetssäkring säkerställs att utbildningsprocessens alla delar uppnår den kvalitet som anges i kvalitetsstandarderna.
  • Kvalitetssäkringen stödjer en kultur där de gemensamma kvalitetsstandarderna är utgångspunkten i både arbetet med att utföra utbildning och arbetet med att utveckla stöd- och styrsystem.