Kompetensgrupper

Senast ändrad: 21 december 2023

Kompetensgrupper inrättas för engagerade medarbetare vid campus Alnarps institutioner och enheter för att de med kunskap och expertis kan bidra till kvalitet i såväl campusutvecklingen som i enskilda utvecklingsprojekt.

Kompetensgrupperna ska kunna användas som rådgivande instans i olika situationer och i olika projekt utifrån de teman som varje grupp har som ansvarsområde perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-20. Syftet med grupperna är att använda medarbetares kompetens både som brukare och som experter.

Följande kompetensgrupper har inrättats:

Fysisk planering

Inspel till den övergripande planeringen utifrån ett helhetsperspektiv, integrering av bebyggelse-, grön- och infrastruktur.

Bemanning:
Caroline Dahl, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF)
Georg Carlsson, Institutionen för biosystem och teknologi (BT)
Camilla Söderquist, Biblioteket
Alexandra Nikolic, odlingsenheten
Vilis Brukas, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap (SSSV)
Mats Svensson, koordinator SLU infra
Henrik Wangsten, student, ordf. lark-rådet

Inomhuslabb

Utveckling, samordning och lokalisering av labbfunktioner.

Bemanning:
Michelle Cleary, SSSV
Igor Drobyshev, SSSV
Annika Felton, SSSV
Anna Lindqvist, BT
Anna Karin Rosberg, BT
Erik Alexandersson, Institutionen för växtskyddsbiologi (VSB)
Ida Lager, Institutionen för växtförädling (VF)
Student (vakant)

Kommunikation och interaktion

Berör ytor, miljöer och funktioner för både intern och extern kommunikation och interaktion för medarbetare och besökare.

Bemanning:
Katarina Böhme Evengård, Biblioteket
Harald Klein, Enheten för samverkan och utveckling (SoU)
Johanna Grundström, SoU
Gudmund Vollbrecht, SSSV
Niclas Östlund, Green Innovation Park (GIP)
Helena Person, LAPF
Malin Hultberg, BT
Linda Engh, BT
Karoline Schua, Utbildningsavdelningen
Märit Jansson, LAPF
Bryan Finn, IT
Henrik Wangsten, student, ordf. lark-rådet

Kontorsmiljöer

Gäller utveckling, lokalisering och interaktion av kontorsmiljöer för medarbetarna.

Bemanning:
Arne Nordius, LAPF
Linda-Maria Dimitrova Mårtensson, BT
Paul Becher, VSB
Sara Spendrup, Institutionen för människa och samhälle (IMS)
Åsa Ode, Biblioteket
Gudmund Vollbrecht, SSSV
Malin Olsson, VF
Anna Tengstam, HR-enheten
Bryan Finn, IT-avdelningen

Undervisningsmiljöer

Gäller utveckling, lokalisering och interaktion av både undervisningssalar och studiemiljö för studenterna.

Bemanning:
Aakasch Chawade, VF
Lars Mogren, BT
Maria Kylin, LAPF
Marie Bengtsson, VSB
Annica Thomsson, UC
Jörg Brunet, SSSV
Mats Gyllin, IMS
Annica Thomsson, Utbildningsavdelningen
Student, vakant

Utomhuslabb och testbäddar

Utveckling, samordning och lokalisering av labb- och testbäddsfunktioner på campus.

Bemanning:
Alexandra Nikolic, Odlingsenheten
Anna Bengtsson, IMS
Johannes Albertsson, BT
Georg Carlsson, BT
Åsa Ode Sang, LAPF
Björn Wiström, LAPF
Nicholas Jakobsson, SLU Holding
Nina Vogel, UF
Henrik Böhlenius, SSSV
Jens Peter Skovsgaard, SSSV
Helena Persson, LAPF
Student, vakant

Kompetensgrupperna är dynamiska och bemanningen kan komma att ändras över tid.

Bemanningen i kompetensgrupperna ska generellt utgöras av en bred representation över fakultets- och institutionsgränser. I specifika fall där temat berör delar av verksamheten kan representationen domineras av vissa institutioner. Medarbetarna i kompetensgrupperna ansvarar själva för det egna arbetet.

Kompetensgrupperna inrättas av dekanen för LTV-fakulteten för en avgränsad tid och bemanningen av grupperna sker av prodekan i dialog mellan berörda chefer och SLUSS. Arbetet i kompetensgrupperna ingår i ordinarie tjänst på universitetet.

Relaterade sidor: