Ansvarig föreståndare och försöksdjursveterinär

Senast ändrad: 28 april 2022

Det ska finnas en eller flera godkända föreståndare som ansvarar för att bedriva verksamheten med försöksdjuren.

 I föreskrifterna delas föreståndarskapet upp i tre roller/funktioner vilka innefattar ansvar för:

● djurens välbefinnande och skötsel
● utbildning och kompetens
● information

Rollerna kan innehas av en och samma person eller delas mellan tre personer.

Regelverken som styr detta är 7 kap. 7 § djurskyddslagen 2018:1192, samt de nya försöksdjursföreskrifterna SJVFS 2019:9 Saknr L150 som trädde i kraft den 15 juli 2018.

Föreståndarnas ansvar och arbetsuppgifter

Föreståndaren för djurens välbefinnande och skötsel se till:

 • att samråda inför planering av djurförsök och att då särskilt beakta djurförsökets slutpunkt, avbrytningspunkt, djurens smärta och lidande samt behov av tillsyn,
 • att se till att journaler förs enligt kraven i SJVFS 2019:9 Saknr L150,
  att tillse att det finns information om försöksledare och beslutet om etiskt godkännande av djurförsöket i anslutning till djurutrymmet (bur, box, rum eller motsvarande),
 • att tillse att alla försöksdjur är identitetsmärkta enligt SJVFS 2019:9 Saknr L150,
 • att avbryta försök vid upptäckta brister i efterlevnaden av SJVFS 2019:9 Saknr L150 eller den godkända djurförsöksetiska ansökan,

Föreståndaren för utbildning och kompetens ska se till:

 • att kraven på utbildning och kompetens enligt SJVFS 2019:9 Saknr L150 följs,
 • att se till att det finns en skriftlig arbetsinstruktion för skötsel av djuren, samt
 • att se till att personalen arbetar enligt de aktuella arbetsinstruktionerna.

Föreståndaren för information ska se till:

 • att information och dokumentation enligt kraven i SJVFS 2019:9 Saknr L150 finns tillgängligt för dem som arbetar med djuren på försöksdjursanläggningen,
 • att det finns aktuella arbetsinstruktioner för hur brister i byggnader och utrustning ska motverkas och åtgärdas, samt
  att årligen rapportera in försöksdjursstatistik till Jordbruksverket.

Försöksdjursveterinär (expert)

Till varje försöksdjursverksamhet ska det finnas en försöksdjursveterinär eller expert. En expert kan tillsättas istället för en veterinär när så är lämpligt. Ett exempel kan vara provfiskeverksamhet.

Försöksdjursveterinären/experten ska se till:

 • att delta i samråd inför i planering av djurförsök,
 • att ta fram en skriftlig plan för förebyggande djurhälsovård,
 • att ta fram en skriftlig plan för bedövning, narkos, sedering, smärtlindring samt kirurgiska ingrepp inklusive pre-och postoperativ vård och avlivning,
 • att bedriva rådgivning som behövs för djurens fysiska och psykiska välbefinnande,
 • att ta fram en skriftlig plan för bedömning av djurens fysiska och psykiska välbefinnande inklusive tillvänjnings- och träningsprogram,
 • att ta fram en skriftlig plan för berikning av försöksdjurens miljö, samt
 • att avgöra om ett försöksdjur kan återanvändas eller inte.

Samarbetet mellan ansvariga föreståndare och försöksdjursveterinär i praktiken

Det kan vara omöjligt att personligen alltid ha full kontroll på alla försök, alla burar, tillstånd, rutiner etcetera. Ansvaret som föreståndare eller veterinär kan aldrig delegeras däremot kan praktiska uppgifter delegeras. Vid delegation ska det tydligt finnas angivet vem som har de delegerade uppgifterna och under vilken tid delegationen gäller. Det är mycket viktigt att vara nåbar för att underlätta kommunikationen, till exempel genom att ofta vara på avdelningen eller diskutera fältförsöken med de som är inblandade samt att meddela dem nyheter som händer inom försöksdjursområdet.

Dessa personer ska tillsammans bevaka djurskyddet och vara ansvariga för att verksamheten inte strider mot djurskyddslagen. De ska samråda enligt rektors delegationsordning, med försöksledare och försöksdjurstekniker om försöksplaner och djurens skötsel och tillsyn. Försöksdjursnämnden har tagit fram ett protokoll för samråd.

Försöksdjursnämnden har tagit fram checklistor som hjälp för att kontrollera att verksamheten följer gällande lagar och regler.


Kontaktinformation

Koordinator för försöksdjursfrågor:

Agronomie doktor Katarina Cvek
djurforsok@slu.se