Försöksdjursnämnden

Senast ändrad: 26 juni 2024

Försöksdjursnämnden (FDN) är SLU:s djurskyddsorgan och arbetar för att stärka djurskyddet för djur som används inom forskning och undervisning på SLU.

Försöksdjursnämnden på SLU bildades 2014, enligt Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur SJVFS 2019:9; Saknr L 150. Nämnden ska stärka djurskyddet på SLU genom att exempelvis:

  • Ge råd till personalen som hanterar djuren i frågor som gäller djurskydd i samband med deras inskaffande, hållande, skötsel och användning.
  • Ge personalen råd om tillämpning av kraven på ersättning, begränsning och förfining och hålla de anställda informerade om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen när det gäller tillämpning av de kraven.
  • Utarbeta och granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet.

Ledamöter i nämnden

Ordförande i försöksdjursnämnden är koordinatorn för försöksdjursfrågor, Agronomie doktor Katarina Cvek.

Övriga ledamöter består av representanter från SLU:s fyra fakulteter, samt en klinikveterinär på SLU Universitetsdjursjukhuset och en studentrepresentant som utses av SLU:s samlade studentkårer, SLUSS.

Ordinarie ledamöter i nämnden har utsedda suppleanter.

Protokoll från nämndens möten

Besök i verksamheten

Försöksdjursnämnden får ibland förfrågningar om att besöka verksamheter för att hjälpa till med internkontrollen eller presentera sig och sin verksamhet. Kontakta nämnden om du vill att de gör ett besök i din verksamhet.  

Etisk prövning utomlands

Sveriges regionala djursförsöksetiska nämnder behandlar inte ansökningar av försök som ska utföras utomlands. Vid djurförsök som utförs av SLU-forskare i länder där ingen möjlighet till djurförsöksetisk prövning finns kan SLU:s försöksdjursnämnd erbjuda en granskning av försöksplanen.

Blankett för etisk prövning av djurförsök utomlands.

Ändring av etiskt tillstånd

Ibland kan behovet av att ändra ett befintligt djurförsöksetiskt tillstånd uppstå. Ifall ändringen innebär ett ökat lidande för djuren (till exempel extra blodprov eller längre tid i en fälla) måste ändringsansökningen skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnden via Jordbruksverkets e-tjänst.

Under förutsättning att ändringen inte riskerar att inverka negativt på försöksdjurens välfärd, kan försöksdjursnämnden behandla ändringsansökningen.

Ansökningen görs på nedanstående blankett och mailas till nämnden.

Blankett för att ansöka om ändring av ett befintligt etiskt tillstånd till försöksdjursnämnden.

Granska SOP:ar och andra dokument

Bland FDN:s åligganden ingår att granska interna och operativa rutiner i samband med övervakning, rapportering och uppföljning i anslutning till välfärden för de djur som förvaras eller används på universitetet. Kontakta nämnden om ni vill att de granskar era SOP:ar och andra dokument som rör djuranvändningen i forskning och undervisning.

3R

Planering och genomförande av djurförsök ska följa 3R-principen (Reduce, Refine, Replace). Detta innebär att:

  • så få djur som möjligt, som ändå ger ett statistiskt säkerställt resultat ska användas (Reduce),
  • inhysning och skötsel för djuren som ingår i verksamheten ska kontinuerligt förbättras samt att de försöksmetoder som används ska minimera stress och smärta (Refine),
  • följa utvecklingen av nya metoder som kan ersätta användningen av levande djur i forskningen och använda dessa när så är möjligt (Replace).

Här är några länkar där du kan hitta nyttig information när du ska planera ditt nästa försök:

Sveriges 3R-center

NC3Rs - the British 3R centre /ARRIVE guidelines

Norecopa - PREPARE guidelines