Valberedningarna

Senast ändrad: 27 juni 2024

Valberedningen utses efter en intern process inom varje fakultet där de röstberättigade får nominera personer. Valberedningarna ska vara utsedda senast den 15 maj och tillträder den 1 juni det år som fakultetsnämnder ska väljas. 2021 är ett sådant år. De valberedningar som nyss har tillträtt är alltså utsedda till och med den 31 maj 2024.

Fakulteternas valberedningar består av fem eller sju personer inklusive ordförande och vice ordförande.

Den främsta uppgiften för en fakultets valberedning är att lämna förslag på ledamöter inklusive ordförande (dekan) och vice ordförande (prodekan) samt två suppleanter i fakultetsnämnden. Fakultetsnämnderna har elva ledamöter (tio för LTV) varav tre är studenter. Det är de övriga åtta (för LTV sju) ledamöterna som ska väljas under hösten 2021.

Valberedningen ska inbjuda alla röstberättigade på fakulteten att nominera personer till nämnden och utifrån dessa nomineringar och egna bedömningar presentera ett komplett förslag på fakultetsnämnd. De röstberättigade har då möjlighet att därutöver göra fria nomineringar som ska föras upp på valsedeln om den nominerade godtar nomineringen. Dekan och prodekan utses av rektor efter förslag från de röstberättigade. De nya fakultetsnämnderna tillträder 1 januari 2022 med en mandatperiod på tre år. Fakulteterna själva bestämmer vilka funktioner som ska finnas med vicedekaner och andra roller.

För att på bästa sätt lösa sin uppgift är det angeläget att valberedningen har god kännedom om fakultetens verksamhet och bredd. Den bör också förstå fakultetsnämndens viktiga roll för fakultetens interna arbete men också för hela universitetets verksamhet.

SLU:s valberedning

Ordförande och vice ordförande i fakulteternas valberedningar utgör också SLU:s valberedning där det är rektor som utser ordförande och vice ordförande efter samtal med valberedningens ledamöter.

SLU:s valberedning har två uppgifter:

  1. att föreslå fem ledamöter till utbildningsnämnden med samma mandatperiod som fakultetsnämnderna.
  2. att föreslå tre lärare/forskare som ledamöter i universitetsstyrelsen. Detta val äger rum i början av år 2023 med tillträde den 1 maj det året. Det samma definition på rösträtt vid val styrelseledamöter som vid val av fakultetsnämnder.