Arbetstid

Senast ändrad: 26 april 2024

SLU har sex lokala arbetstidsavtal och dessa gäller i tillämpliga delar istället för de centrala bestämmelserna i Villkorsavtalen. Ni hittar alla lokala arbetstidsavtalen på sidan om lokala kollektivavtal. Läs även mer om vad som gäller vid mertid, övertid och innebörden av flextid

1) Kontorsarbetstid

För personal som har s.k. kontorsarbetstid, d v s personal som normalt har sin arbetstid förlagd enbart till dagtid måndag-fredag.

2) Listtjänstgöring

För personal som kan ha ordinarie arbetstid förlagd även till kvällar och helger ("går på lista"). Gäller främst personal som arbetar med djurskötsel och djurvård eller med fältarbete inom lantbruksområdet.

3) Lärararbetstidsavtalet

För lärare och forskare vid SLU finns ett arbetstidsavtal som träffats mellan Arbetsgivarverket och SACO/S och OFR/S. Vilka som omfattas av avtalet framgår av bilaga till avtalstexten.

4) Arbetstid för doktorander m.fl.

För doktorander, assistenter med utbildningsbidrag och amanuenser finns till slut ett arbetstidsavtal som kan sägas vara ett ”hängavtal” till arbetstidsavtalet för lärare och forskare.

Två kompletterande lokala arbetstidsavtal

Utöver de fyra ovanstående så finns det två lokala arbetstidsavtal som utgör komplement till kontorsarbetstidsavtalet och listtjänstgöringsavtalet. I dessa avtal regleras vissa speciella frågeställningar som tidigare funnits i det centrala avtalet, men som numera endast regleras lokalt. De kompletterande avtalen är:

5) Avtal om rast och måltidsuppehåll.
6) Avtal om skyldighet att fullgöra jour och beredskap mm.  

Handläggning och förhandling 

Det kan ibland finnas behov av lokala tillägg till eller temporära avvikelser från de befintliga avtalen.  Tag alltid kontakt med personalavdelningen angående möjligheterna till tillägg/ändringar eller när det gäller tillämpningsregler i arbetstidsfrågor.

Ändring av arbetstidens förläggning inom ramen för kontorsarbetstidsavtalet (flera olika varianter finns) eller listtjänstgöringsavtalet skall förhandlas i god tid före ändringen.

Observera också lärararbetstidsavtalets regler om samrådsskyldighet med den anställde om planeringen av årsarbetstiden!

Mertid och övertid

Arbetsgivaren ska föra anteckningar om mertid och övertid. Uppgift om mertid/övertid ska föras oavsett i vilken form den kompenseras, genom mertids-/övertidstillägg eller kompensationsledighet.

Mertid

Deltidstjänstgörande som beordras att arbeta på tid som ligger mellan deltiden och den ordinarie arbetstiden för motsvarande heltidstjänst får mertidstillägg som motsvarar 1/142 av hel månadslön per timme eller kompensationsledighet under lika lång tid som den fullgjorda mertiden.

Mertid får inte överstiga 175 timmar per kalenderår.

Övertid

Övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand och ersätts med övertidstillägg eller kompensationsledighet.

Kompensationsledighet:

  • Enkel övertid 1,5 ggr så lång tid om övertidstjänstgöringen
  • Kvalificerad övertid 2 ggr så lång tid som övertidstjänstgöringen.  

Övertidstillägg:

Enkel övertid: den individuella lönen per månad
                                                         94

Kvalificerad övertid: den individuella lönen per månad
                                                        72

Med enkel övertid anses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid.

Med kvalificerad övertid anses övertidsarbete:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag
  • mellan klockan 19.00 på dag före trettondedag jul, första Maj eller Kristi himmelsfärds dag och klockan 07.00 närmast följande vardag
  • mellan klockan 19.00 på skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk
  • mellan klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
    i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00. 

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 14 min i följd.  

Övertid som ersätts med övertidstillägg får uppgå till högst 150 timmar per kalenderår. Sammanlagd mertid och övertid får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.

Flextid

Med stöd i det arbetstidsavtal som gäller för SLU finns möjlighet att för arbetstagare med så kallad kontorsarbetstid använda flextid.

Vad som gäller i detta fall går att utläsa av kollektivavtalet.

Personalavdelningen sammanställer referenslista för antalet timmar som gäller per månad. Observera att det förekommer 2 varianter på referenslistan. 

Tag kontakt med din institution om vad som gäller på din arbetsplats.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU