Utlysning av Best Practice-medel 2023

Senast ändrad: 07 juli 2023

Välkommen att söka Best Practice-medel för att utveckla kvaliteten både vad gäller ämnesinnehåll och pedagogik i undervisningen på grund- och avancerad nivå!

SLU ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. (Högskolelagen, 1 kap 2§). Best practice-medel avser att bidra till att säkerställa att fakultetens omfattande och breda undervisning når dessa krav och de lärandemålen som finns för både yrkesprogram, generella program, programkurser samt fristående ej programkopplade kurser.

Den undervisande personalen vid LTV-fakulteten ges genom dessa medel en möjlighet till kompetensutveckling genom att fördjupa sin kunskap inom ett ämnesområde, öka kunskapen om avnämarnas och studenternas kompetensbehov eller utveckla ämnesrelevant pedagogik och undervisningsmaterial.

Som en av fyra strategiska satsningar från fakulteten för 2023 utlyses medel med tematiska inriktningar i enlighet med SLU:s och LTV:s strategi:

1) Hållbarhet och
2) Digitalisering & teknik.

Fakulteten avsätter totalt en 1 miljon kr för detta år 2023.

Vem kan söka?

Undervisande personal på LTV-fakulteten oavsett befattning kan skicka in en ansökan. Prefekt eller närmaste chef är ansvarig för genomförandet av kompetensutveckling och ska ha godkänt ansökan innan den skickas in. Lärarlön inkl. påslag kan täckas som anslag med schablonkostnaden 25000 kr per vecka.

Ansökan (max 2 A4-sidor) bör innehålla följande delar:

1. Vision och bakgrund,
2. Strategisk idé bakom ansökan, motiverat av programmets och kursens lärandemål,
3. Genomförande, tidplan och budget.


Bedömning av ansökningarna görs utifrån årets teman av en beredningsgrupp bestående av utbildningsledare, FN-ledamot i AU, lärar- och studeranderepresentant och beslutas av prodekan enligt följande kriterier:

a. Graden av bidrag till den samlade kompetensen på LTV-fakulteten utifrån behoven inom fakultetens undervisning,
b. Nyttan utifrån LTV-fakultetens ämnesutveckling,
c. Nyttan utifrån LTV-fakultetens samverkan med det omgivande samhället.

Redovisning av beviljade projekt

Beviljade projekt ska redovisas senast den 31 december 2023 genom:
• Sammanfattning av projektets genomförande och resultat på 2-3 A4 som publiceras på hemsidan för fakultetens strategiska satsningar.
• Eventuella produkter eller patent.
• Under 2023 eller 2024 muntligen på fakultetens utbildningskonferens eller i annat motsvarande sammanhang.

Fakta:

Ansökan ska märkas tydligt med Best practice 2023 samt SLU ID SLU.ltv.2022.1.1.1-572 och skickas till ltvregistrator@slu.se senast 7 november. Beslut meddelas senast 15 december.


Kontaktinformation