SLU-nyhet

Hur står det till – får SLU-studenterna tillräcklig ”eko-kompetens”?

Publicerad: 07 maj 2024

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har en längre tid uppfattat signaler från lantbrukets organisationer – framför allt från rådgivningsverksamheter – om att nyutexaminerade agronomer inte har tillräcklig kunskap om ekologisk produktion. Också med tanke på att EU, genom den gröna given och från jord till bord-strategin har som målsättning att minst 25 procent av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt till 2030, har Epok genomfört en studie för att se om studenternas kunskap om ekologisk produktion och konsumtion behöver stärkas och i så fall hur detta kan åstadkommas.

Epok har undersökt framför allt de fem agronomprogrammen samt hortonom-, och trädgårdsingenjörsprogrammet. Ett antal programstudierektorer och kursansvariga har intervjuats. Ramscheman, samt kursplaner och litteraturlistor har studerats. En enkät riktad till agronomstudenter i åk 4–5 har genomförts. Diskussioner har förts med ekologiska lantbrukare och med Jordbruksverket.

På utbildningar på SLU är ett av målen att studenterna lära sig om det ”hållbara jordbruket” och att det ska vara inkluderat i de olika agronomprogrammen. Olika odlingssystems hållbarhet skall beaktas och integreras i undervisningen.

Ur från jord till bord-strategin (From Farm to Fork Strategy):
“There is an urgent need to reduce dependency on pesticides and antimicrobials, reduce excess fertilization, increase organic farming, improve animal welfare, and reverse biodiversity loss.”

Brister finns... ...liksom möjligheter att stärka!

Efter genomgången under 2023 kan det konstateras att integrering av kunskaper om ekologisk produktion och konsumtion i undervisningen endast delvis fungerar. Flertalet av de intervjuade anser att ekologisk produktion inte alltid finns på schemat, samt att kurslitteraturen är bristfällig, eller inte uppdaterad. I vissa fall anges brist på kompetens bland lärarna, men en svaghet i systemet verkar vara att ingen riktigt ”äger” kunskapsområdet.

Vissa lärare inkluderar ekologiskt lantbruk som ett av flera produktionssystem, med dess förutsättningar och effekter på olika aspekter av hållbarhet. Andra lärare uttrycker önskemål att inkludera mer om ”eko” på kurserna, men att de själva saknar kompetens. Det stora flertalet är positiva till att inkludera mer kunskap kring eko. Hos flertalet kursansvariga fanns ett intresse att få tillgång till uppdaterad kurslitteratur. De var även positiva till att låta Epok föreläsa, eller bidra med förinspelade föreläsningar såväl mer allmänt om eko som med mer specifik relevans för respektive program. Det ansågs även positivt att Epok skulle kunna finnas till hands, svara på frågor om efter en föreläsning. Epok-teamet skulle kunna initiera kontakter med kursansvariga på prioriterade kurser. Av studentenkäten och intervjuerna framgår att vissa kurser kan vara extra betydelsefulla, särskilt de som samläses av alla agronominriktningar.

Vissa programansvariga såväl som kursansvariga uttryckte att kompetensen ute bland lärare kring ekologisk produktion och konsumtion kan vara begränsad. Därför vore ytterligare en möjlighet att Epok genomför ett kompetenshöjande kursmoment för lärare inom relevanta program/kurser.

Studentenkäten (58 svar), visade bland annat att studenterna önskade:

 • Mer studiebesök på ekogårdar
 • Mer besök (till SLU) från näringen inom ekosektorn
 • Valbar fördjupningskurs i eko

Studenternas upplevda kunskapsluckor kring eko var framför allt: 

 • Man går inte in på detaljnivå.
 • Finns ingen undervisning om eko.
 • Tas inte upp tillräckligt.
 • Upplevde en tydlig nisch hos de flesta lärarna inom djurproduktion att eko är "tidskrävande och onödigt". I övrigt att det pratas alldeles för lite om eko.
 • Svagheter är att det inte finns tillräckligt med undervisning om hur vi ska utveckla den ekologiska odlingen.
 • Det skulle behövas mer fakta och information om ekologisk produktion.
 • Bilden kan nyanseras och kanske belysa mer kring långtgående kostnader/minska intäkter. Kanske hur risken förändras och hur finansieringen kan påverkas.
 • Ekologiskt kan vara ett lite laddat ämne. Vissa har starka känslor emot och vissa starka för.

Kontakt:

johanna.spangberg@slu.se (föreståndare, Epok)

karin.gerhardt@slu.se (som genomfört studien)

Arbetsrapport

En arbetsrapport med resultatet från undersökningen kan beställas från epok@slu.se


Kontaktinformation