SLU-nyhet

Uppföljning av SLU:s miljömål 2023

Publicerad: 11 april 2024

SLU har miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Universitetet har även som vision att vara klimatneutralt senast 2027.

Hur har det gått? Den årliga uppföljningen av miljömålen är nu klar och inom flera av målen ser det positivt ut.

Energianvändning

SLU har som mål att till 2027 producera fossilfri elenergi motsvarande hälften av förbrukningen räknat på hela det eget förvaltade fastighetsbeståndet. Vid utgången av 2023 nådde vi 46 %. Vi ska också producera värme motsvarande 95 % av förbrukningen, här nådde vi 99 %. I de fastigheter SLU hyr av Akademiska Hus minskade energiförbrukningen med 9 % jämfört med 2019, däremot ökade energiförbrukningen i de eget förvaltade fastigheterna något under 2023.

Tjänsteresor

Till 2025 ska de fossila utsläppen från flygresor minska med 60 % jämfört med 2019. Vid utgången av 2023 hade utsläppen minskat med 19 % per helårsanställd.

Miljöhänsyn vid inköp

I alla upphandlingar som resulterat i avtal under 2023 har en miljöriskanalys genomförts och i 15 av dessa upphandlingar har analysen resulterat i att miljökrav ställts. Varje år följs tre upphandlingar upp för att bekräfta att miljökraven efterlevs, under 2023 följdes traktor till Röbäcksdalen, IT-produkter och helikoptertjänster upp. Ett av miljömålen inom inköp är att öka andelen fossilfritt drivmedel vid stationstankningar. Under 2023 har andelen fossilfritt drivmedel i förhållande till den totala volymen drivmedel vid stationstankning ökat något, från 6,7 % 2022 till 6,9 % 2023.

Hållbarhetsperspektiv i utbildningarna

Alla tre delmålen inom utbildning nåddes, exempelvis ligger genomsnittet på kursutvärderingsfrågan om hållbarhet har integrerats i utbildningen på 4,22 av 5 möjliga.

Miljöanalys

Senast vid utgången av 2025 ska minst 90 % av alla verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet tillhandahålla öppna data. Vid utgången av 2023 hade 65 % öppna data, men med beslutad handlingsplan beräknas målet nås inom utsatt tid.

Relaterade sidor: