SLU-nyhet

Resultat från omcertifieringsrevision inom SLU:s miljöledningssystem

Publicerad: 11 april 2024

Vi har ett resultat – den externa miljörevisionen för hela SLU är klar. Överallt har det diskuterats miljöfrågor och miljöledning; inom växtodling, forskningsfartyg, biotronen i Alnarp och djursjukhus, m.m.

Externrevision genomförs årligen av ett oberoende certifieringsbolag. Förutom att kontrollera att SLU:s miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem (på Lövsta lantbruksforskning) lever upp till kraven i standarderna ISO 14001/9001 och EMAS, kontrolleras också att universitetet följer miljölagstiftningen och andra relevanta krav. Stickprov görs i verksamheterna. Planen är att alla SLU:s orter och verksamheter ska besökas under en treårsperiod. De externa revisionerna är ett viktigt stöd i arbetet med att upprätthålla och utveckla miljö- och kvalitetsarbetet inom SLU.

Var tredje år genomförs en så kallad omcertifieringsrevision som är mer omfattande och även inkluderar kontroll av förbättringar under treårsperioden. I mars 2024 genomfördes första omcertifieringsrevisionen sedan vi fick ett gemensamt miljöcertifikat för hela SLU. Revisonen genomfördes mellan 4 och 21 mars.

Resultatet var överlag mycket bra! Det finns en hög ambitionsnivå och ett högt engagemang i miljöarbetet inom SLU, och stora framsteg har skett under senaste tre åren. Bland annat har ett gemensamt certifikat inneburit att de SLU gemensamma miljömålen blivit tydligare i organisationen, dokumenthanteringen har effektiviserats genom fler gemensamma rutiner. Några andra förbättringar som genomförts under treårsperioden är att SLU leder och koordinerar lärosätenas klimatnätverk, utredning pågår kring produktion av biokol, som kan spridas på SLU:s marker, mätningar av miljöaspekter har förbättrats och utsläppen från flygresor har minskat mycket.

Revisorerna från certifieringsbolaget RISE noterade totalt 20 avvikelser och 19 förbättringsmöjligheter, som miljöenheten och miljöorganisationerna ute i verksamheten kommer att arbeta med under våren. Avvikelserna ska vara åtgärdade och svar inskickade till RISE senast den 1 juni. Se revisionsrapporten i sin helhet med alla avvikelser och förbättringsmöjligheter via länk nedan.

Revisionen startade den fjärde mars med en femdagarsturné i södra Sverige. Då besöktes Lysekil, Skara och Götala, Asa nära Lammhult, Kalmar (där R/V Svea var stationerad för tillfället), Hallfreda egendom på Gotland och Simpevarp utanför Oskarshamn. Därefter besöktes verksamheter i Alnarp och på Ultuna, men även Grimsö, Siljansfors och Skinnskatteberg, Lövsta lantbruksforskning och fältforskningsstation.

Vi på miljöenheten vill rikta ett stort tack till alla som har varit inblandade!

Relaterade sidor: