SLU-nyhet

Hur påverkar ekologiska odlingar omgivningarnas bekämpningsmedelsanvändning?

Publicerad: 11 april 2024
Närbild på gröna mandelfrukter på träd. Blå himmel i bakgrunden.

Möjligheten att både skadegörare och naturliga fiender sprider sig mellan ekologiska och konventionella fält har tidigare mest utforskats med modellsimuleringar. I vilken utsträckning det förekommer i praktiken är dock dåligt känt. I en nyligen publicerad studie i Science användes fältobservationer från ekologiska och konventionella fält i Kern County, Kalifornien, mellan 2013 och 2019, för att utreda denna fråga närmre.

I Kern County produceras ett brett utbud av värdefulla grödor, inklusive druvor, citrusfrukter, mandlar, pistagenötter, morötter, tomater, potatis, stenfrukter, kärnfrukter och vattenmeloner. Många grödor har en kort växtsäsong och är mycket känsliga för skador från insekter och sjukdomar. Vissa grödor är bland de mest pesticidintensiva som odlas i USA. Konventionella och ekologiska fält ligger blandade i landskapet, och vissa odlare har både konventionella och ekologiska fält.

Författarna analyserade data från cirka 14 000 enskilda fält från offentliga register, inklusive Kern Countys digitaliserade kartor över jordbruksfält och de grödor som odlas på dem, register över bekämpningsmedelsanvändning som krävs enligt kalifornisk lag och register över fält med ekologisk certifiering. De genomförde sedan noggranna statistiska analyser för att undersöka hur användningen av bekämpningsmedel i både konventionella och ekologiska fält varierar med förekomsten av ekologiska fält i närheten.

Resultaten visade att förekomsten av ekologiskt odlade fält är förknippad med minskad användning av bekämpningsmedel på närliggande ekologiska fält, men ökad användning av bekämpningsmedel på närliggande konventionella fält. Det var framförallt användningen av insekticider som påverkade resultaten. En möjlig förklaring är att det blev mer skadegörare i konventionella fält i närheten av ekologiska fält, medan det i de ekologiskt odlade fälten istället fanns en större nytta av att ha de andra ekologiskt odlade fälten i närheten, eftersom man också gynnar naturliga fiender i den ekologiska odlingen.

Författarna visar genom simuleringar att den totala användningen av insekticider i ett landskap tenderar att öka vid låga mängder (ca 1-10%) ekologisk odling på grund av den ökade användningen av insekticider i närliggande konventionell odling. När andelen ekologisk odling är högre (>10%) minskar dock den totala användningen av insekticider, både på grund av mindre användning i den ekologiska odlingen jämfört med den konventionella men också på grund av lägre användning av insekticider när de ekologiska fälten har en högre andel ekologisk odling i sin omgivning.

Den analys som författarna genomförde dokumenterar hur användningen av bekämpningsmedel kan bero på egenskaperna hos närliggande gårdar, men den klargör inte den mekanism som dessa mönster härrör från. De visar att jordbrukarnas beslut om användning av bekämpningsmedel påverkas av närvaron av närliggande ekologiska fält, men det är oklart varför. Vilka mobila skadegörare som är inblandade, var de har sitt ursprung i landskapet, eller hur och varför de rör sig över landskapet är dåligt känt.

Betydande skillnader både i vad man odlar och regelverk gör att man använder relativt mycket insekticider i ekologisk odling i Kalifornien (dock ej samma preparat som i konventionella odlingar), medan man i Sverige inte gör det alls i de flesta grödor. Det kan därför vara svårt att dra långtgående slutsatser av studien för svenskt lantbruk.

Ola Lundin

Fakta:

Studien

Larsen, A. E., Noack, F., & Powers, L. C. (2024). Spillover effects of organic agriculture on pesticide use on nearby fields. Science, 383(6689), eadf2572.

Science har också publicerat ett perspektiv på artikeln. Delar av den här sammanfattningen har översatts från den artikeln:

Lichtenberg, E. (2024). Collateral impacts of organic farming. Science, 383(6689), 1293-1294.

Studien har även uppmärksammats i Vetenskapsradion där Ola Lundin intervjuas: Ekoodlingens insekter gör både nytta och skada


Kontaktinformation