SLU-nyhet

Utvärderingen av SLU Aquas satsning på Ultuna är här

Publicerad: 29 februari 2024

Nu är resultatet från förra årets enkätundersökningar om SLU Aquas etablering på Ultuna här. Här presenterar vi resultaten från undersökningarna och hur vi går vidare i arbetet. Du får även ta del av tankar och reflektioner från vår prefekt Noél Holmgren och Kustlaboratoriets avdelningschef Ann-Britt Florin.

For English, please change language at the top of the page.

Bakgrund

Under november och december genomförde vi två enkätundersökningar på SLU Aqua. Målet med undersökningarna var att följa upp hur etableringen av vårt nya huvudkontor på Ultuna i Uppsala har kommit igång och fungerar samt hur arbetsmiljön fungerar på det nya huvudkontoret. Enkäteterna skickades ut till samtliga på SLU Aqua, men enkäten om arbetsmiljön på Ultuna hade en specifik uppmaning till de som tillfälligt besöker Ultuna, eller jobbar där permanent, att svara.

Reflektioner om etableringen på Ultuna

Så här nästan 2 år efter att delar av vår verksamhet flyttade in på Ultuna i Uppsala är det både viktigt och nödvändigt att vi tillsammans tar oss tid att utvärdera hur etableringen och arbetsmiljön fungerar, och samtidigt fundera över om det blev som vi tänkt, om vi är på rätt väg och om det är något vi behöver ändra på, säger Noél.

Resultatet bekräftar de förväntningar vi hade på Ultuna-etableringen. De förväntade positiva effekterna bekräftas i enkätsvaren, vilket såklart känns väldigt bra. Vår möjlighet att rekrytera och utveckla kompetens sticker ut som ett gott exempel, men att vi numera befinner oss i en stor akademisk miljö bidrar också positivt till vår fortsatta utveckling, fortsätter Noél.

Något som fanns med i övervägandena inför beslutet om att etablera Kustlaboratoriets forskare på Ultuna, och samtidigt behålla fält- och lab-personalen i Öregrund, var att de vardagliga kontakterna mellan dem skulle minska. I riskanalysen som gjordes inför delningsbeslutet finns förslag på flera åtgärder som skulle bidra till att minska isoleringseffekterna. Två åtgärder har varit att uppmuntra personalen till nära samarbeten i projekt och att lägga möten på båda kontoren så att personal från Öregrund kommer till Ultuna och vice versa. En annan viktig åtgärd har varit att införa flexibla arbetsplatser så att personalen har möjlighet att åka mellan de båda kontoren.

När det gäller samarbetet mellan just forskning och miljöanalys har vi alltså ett förväntat negativt resultat och där vi ser att delar av personalen upplever att den dagliga kontakten mellan dessa två områden försämrats. Fördelarna av att vara på Ultuna respektive vara kvar på kusten ansåg vi dock överträffa den negativa effekten av en delad lokalisering som då främst gällde verksamheten på Kustlaboratoriet. Dessa två verksamhetsområden är helt beroende av varandra och det är därför av högsta vikt att vi fortsätter arbeta medvetet och strategiskt med att fördjupa samarbetet mellan forskning och miljöanalys, avslutar Noél.

Reflektioner om arbetsmiljön på Ultuna

Resultatet från vår enkät om arbetsmiljön på Ultuna visar att de flesta är nöjda med sin arbetsplats vilket känns positivt. Samtidigt är det fint att se att det är kollegorna, Aqua-rummet och campuskänslan som lyfts fram som våra största styrkor på Ultuna, säger Ann-Britt.

Resultatet visar även att en klar majoritet av de som delar rum tycker att det fungerar bra, samtidigt som några upplever att det finns en problematik med att dela rum, främst när det kommer till videomöten. De flexibla arbetsplatserna verkar fungera bra för det flesta men att det kan vara svårt att veta vilka platser/rum som är tillgängliga.

Vi kommer att ta med oss resultatet och jobba vidare med det. Det finns bland annat ett behov av att se över och förbättra systemet med våra flexibla arbetsplatser, men också se över rumsfördelningen och informera om de hjälpmedel som finns för att förbättra i arbetsmiljön för de som delar kontor. Vi kommer även ta upp enskilda medarbetares behov vid kommande medarbetarsamtal, avslutar Ann-Britt.

Resultat

Här kan du ta del av resultaten från enkätundersökningarna:

Du kan välja att se resultaten på svenska eller engelska (du kan byta språk i det övre högra hörnet efter att du har klickat på länkarna ovan).

Rapporter

Här kan du ta del av fördjupade rapporter kring respektive enkätundersökning. 

Vad händer nu? 

I och med att vi nu utvärderat etableringen avslutas härmed projekt Etablering UltunaNu går vi in i normalläge och där arbetet kommer att fortlöpa inom ordinarie organisation på SLU Aquas avdelningar. När det gäller arbetsmiljöfrågor kommer Kustlaboratoriets ledningsgrupp tillsammans med lokalgruppen vid Ultuna att arbeta vidare med frågorna och resultatet från den enkäten.   

Fika med ledningen 

Den 8 mars har du möjlighet att träffa SLU Aquas prefekt Noél Holmgren som kommer att presentera resultatet från undersökningen om etableringen på Ultuna. Du har även möjlighet att ställa frågor om resultatet. Mötet sker via Teams och en inbjudan kommer att skickas ut via Outlook. Mötets hålls på svenska tillsammans med engelska slides.  

Tid: 8 mars klockan 9.30 till 10. 
Plats: Microsoft Teams.