SLU-nyhet

Rapport från Mångfaldskonferensen 2023

Publicerad: 05 februari 2024
EN staty med stora bokstäver och siffror som fomar ordet COP15 i olika färger. Foto.

I november 2023 genomfördes den årliga Mångfaldskonferensen, ”En global räddningsplan”. Nu kan vi presentera konferensrapporten där resultatet av konferensens dialogverkstäder finns dokumenterade. Rapporten har skickats till miljömålsberedningen som ett inspel i Sveriges arbete för att sätta nya mål i enlighet med Global Biodiversity Framework.

I november 2023 genomfördes den årliga Mångfaldskonferensen, ”En global räddningsplan” vid Sveriges lantbruksuniversitet. I tio dialogverkstäder diskuterade konferensens deltagare tolv av åtgärdsmålen som beslutades vid COP15 (partsmötet för konventionen om biologisk mångfald). Uppdraget för konferensdeltagarna var att formulera ett eller flera etappmål utifrån det aktuella åtgärdsmålet i Global Biodiversity Framework. Alternativt formulera de svårigheter, målkonflikter eller liknande som kan göra det svårt att i svensk kontext implementera åtgärdsmålet.

Nu kan vi presentera konferensrapporten där resultatet av dessa dialogverkstäder finns dokumenterade.

I konferensrapporten Inspel till Sveriges strategi för det globala ramverket för biologisk mångfald finns analyser av behoven för att uppfylla tolv av ramverkets åtgärdsmål i Sverige. Varje mål som togs upp på konferensen har ett kapitel, som inleds med den officiella svenska översättningen av åtgärdsmålet, följt av en reflektion baserad på skrivelser från sekretariatet för FN:s konvention om biologisk mångfald. Därefter presenteras Naturvårdsverkets bristanalys och Naturvårdsverkets förslag och det hela avslutas med en rapport från dialogverkstaden som genomfördes på Mångfaldskonferensen.

Ramverket och dess åtgärdsmål

Det globala ramverket Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework är ett dokument som omfattar sammanlagt fyra mål till 2050 och 23 åtgärdsmål till 2030. Dessa är tillsammans tänkta att utgöra en global strategi för att vända den negativa utvecklingen vad gäller biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målet är att uppnå visionen att nå en värld som lever i harmoni med naturen till 2050. För att bli operativ så behöver varje medlemsstat dock anpassa sin politik vad gäller såväl nyttjande och bevarande av biologisk mångfald som hela samhällsutvecklingen. Åtgärdsmålen är den del av ramverket som vi adresserade på MK23 och att detta bör resultera i etappmål eller andra åtgärder.

CBM och Mångfaldskonferensen

Sedan 1997 anordnar CBM årliga Mångfaldskonferenser. Varje år har det varit olika teman, vilka alla lyfter fram någon aspekt som är väsentlig för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Arrangör för Mångfaldskonferensen 2023 var SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet, med stöd av Naturvårdsverket.


Kontaktinformation